Lønn og tariff

Lønnsforhandlinger og tariffområder, lønnstabell og om veileder for privat sektor.

Lønnsforhandlinger i offentlig sektor

Tannpleierforening har som selvstendig forbund forhandlingsrett gjennom hovedorganisasjonen Unio. Tannpleierforeningen deltar i forhandlingsutvalgene i Unio i de ulike tariffområdene.

 

Lokalt i fylkene forhandler hovedtillitsvalgte tannpleiere lønn for sine medlemmer. Medlemmer som har spørsmål om sin lønn kan i første omgang ta kontakt med sin tillitsvalgt.

Sentrale lønnsforhandlinger

Lønn for tannpleiere i offentlig sektor fastsettes gjennom sentrale forhandlinger i de ulike tariffområdene. I sentrale oppgjør kan det i tillegg settes av penger til forhandlinger lokalt. Dette gjøres ulikt i de ulike tariffområdene.

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale forhandlinger foregår som regel på høsten, i etterkant av de sentrale forhandlingene. I Oslo kommune og KS-sektorens kapittel 4 gjennomføres lokale forhandlinger bare når det blir satt av en pott sentralt. I KS-sektorens kapittel 3 og 5, og i staten gjennomføres lokale lønnsforhandlinger hvert år. I Spekter er det både lokal og sentral lønnsforhandling.

Parter i de lokale forhandlingene er arbeidsgiver, samt NTpF sin representant. Det kan også være andre som NTpF har gitt fullmakt til å representere NTpF sine medlemmer.

Kravskjema

Dersom din arbeidsgiver opererer med eget kravskjema, skal dette brukes. Hvis ikke kan skjemaet vedsiden av brukes.

Begrunnelse for krav

I tillegg til kravskjema må kravet også inneholde begrunnelse. Det kan være en fordel å levere en relativt kort og oversiktlig begrunnelse på kravskjemaet. I tillegg må din tillitsvalgte eller den som skal forhandle for deg ha utfyllende argumenter å komme med i løpet av forhandlingene.

Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte eller den som skal forhandle for deg når du skal utforme kravet. Da kan du få gode råd om hva du bør vektlegge i argumentasjonen din. Det å argumentere med utgangspunkt i virksomhetens lønnspolitikk, visjon og målsetting er ofte virkningsfullt.

Lokale forhandlinger foregår som regel på høsten, i etterkant av de sentrale forhandlingene. I Oslo kommune og KS-sektorens kapittel 4 gjennomføres lokale forhandlinger bare når det blir satt av en pott sentralt. I KS-sektorens kapittel 3 og 5, og i staten gjennomføres lokale lønnsforhandlinger hvert år. I Spekter er det både lokal og sentral lønnsforhandling.

Parter i de lokale forhandlingene er arbeidsgiver, samt NTpF sin HTV. Det kan også være andre som NTpF har gitt fullmakt til å representere NTpF sine medlemmer. Det er arbeidsgivers ansvar å kalle inn til innledende drøftingsmøte i forkant av forhandlingene samt legge de praktiske rammene for forhandlingene.

Lønnsoppgjør

Innledende forhandlinger i Spekter

Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens og videre frister for årets forhandlinger.

Les mer»

De ulike tariffområdene

Lønnstabell KS 2024

Stillingsgrupper
Garantilønn
6 år ans.tillegg
8 år -ans.tillegg
10 år -ans.tillegg
16 år -ans.tillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning
382 500
385 500
393 500
439 900
479 700
Fagarbeiderstillinger
437 300
437 300
437 300
437 300
437 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning
459 300
459 300
459 300
459 300
459 300
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning
459 300
463 500
474 900
516 700
534 500
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning (tannpleier)
507 400
517 600
527 800
578 600
596 400
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning
548 400
560 200
580 400
604 600
627 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning
584 000
593 000
606 100
638 400
685 400
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad
614 100
628 700
639 200
673 400
745 100
Lektor med tilleggsutdanning
633 600
647 500
660 800
695 000
778 000

Privat sektor - uten tariffavtale

De fleste virksomheter i privat sektor innen tannhelse har ikke tariffavtale. De fleste tannklinikker er bedrifter som ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon.

Like fullt er de samme bedriftene underlagt lovverket som regulerer de ansattes arbeidsforhold.

For medlemmer i slike virksomheter er den individuelle arbeidsavtalen ekstra viktig. Det er viktig med riktig utformet kontrakt. I heftet «Anbefalte retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår i privat sektor» står forslag til kontrakt. NTpF sender e-post med lønns- og arbeidsbetingelser til medlemmer i privat sektor i etterkant av lønnsoppgjøret.

I retningslinjene finner du hvilket lønnsnivå som kan forventes ved ansettelse i virksomhet uten tariffavtale.
Har du ikke mottatt retningslinjene, og er medlem ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Vi bistår også medlemmer i konfliktsituasjoner og når noen føler seg usaklig behandlet, enten det gjelder oppsigelse eller andre ting.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom driftseier og samarbeidende tannpleier og andre dokument for tannpleiere i privat praksis, får medlemmene ved å ta kontakt med Tannpleierforeningen.

Lønns- og arbeidsvilkår privat sektor

Retningslinjer for Lønns- og arbeidsvilkår 2023 Tannpleiere tilsatt i privat sektor er sendt til alle privat ansatte medlemmer i  2023.

Medlemstall pr 20.02.2024

  • Yrkesaktive 1050 ( ca. 60 % offentlig  og ca. 40% i privat sektor)
  • Yrkespassive  201 (studenter, ulønnet permisjon, pensjonister, jobbsøkere)
  • Totalt  1246 medlemmer