Lokalavdelinger

Tannpleierforeningen har 15 lokalavdelinger.
Lokalavdelingene er tannpleiernes stemme inn i foreningens beslutningsorgan, landsmøtet.

Lokalavdelinger

Aktiviteten i lokalavdelingene varierer med antall medlemmer, geografi, ressurser m.m. og favner aktiviteter som bl.a. møtevirksomhet for medlemmer, div. kurs med foredragsholdere, demonstrasjoner av produkter og arrangement av mer sosial karakter. NTpFs lokalavdelinger skal være en sosial og faglig møteplass for medlemmene fylkesvis.
De fleste lokalavdelinger har egen Facebookgruppe. 
Når du er medlem i NTpF, blir du automatisk medlem i lokalavdelingen i fylket du bor i (nytt fra 1/1-2021). Du kan ikke kun være medlem i lokalavdelingen.

Lokalavdelingenes formål

 • Lokalavdelingen er tannpleiernes stemme inn i foreningens beslutningsorgan – landsmøtet.  
 • Hver lokalavdeling sender 2 delegater til landsmøte og ivaretar demokratiet i foreningen
 • Landsmøtet avholdes hvert 4. år  
 • Videreformidle Tannpleierforeningens politikk og informasjon  
 • Skape lokalt engasjement  ved å være en sosial og faglig møteplass

Avdelinger

Norsk Tannpleierforening har 15 lokalavdelinger.

Agder
Leder: Camilla Lyngstad
E-post: agdertannpleierforening@gmail.com
Mobil: 90 36 13 12
Lokalavd. Facebookgruppe: Agder Tannpleierforening

Buskerud
Kontaktperson: Elise Hansen
E-post: elise.korsmo.hansen@gmail.com
Mobil: 97 96 42 04
Lokalavd. Facebookgruppe: NTPF- avd Buskerud

Finnmark
Leder: Marit Inger Kristine Eira Grønnli
E-post:marit.gronnli@tffk.no
Mobil: 94212257

Hedmark
Leder: Under valg
E-post: 
Mobil: 

Møre og Romsdal
Leder: Ida Eriksson
E-post: ida.beate.eriksson@mrfylke.no
Mobil: 98 87 92 63
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF -avd. Møre og Romsdal

Nordland

Leder: Elisabeth Klevstad
E-postadr.: ntpfavdnordland@gmail.com
Mobil: 97 04 52 26
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF avd Nordland

Oppland
Leder: Under valg
E-post:
Mobil:
Loaklavd. Facebookgruppe: Norsk tannpleierforening avdeling Oppland

Oslo og Akershus 
Leder: Slavica Pejic Durasovic
E-post: ntpfavdosloogakershus@gmail.com
Mobil: 97 88 35 52
Lokalavd. Facebookgruppe: Norsk tannpleierforening- avd. Oslo og Akershus

Rogaland
Leder: Saba Garani
E-post: Ntpf-rogaland@hotmail.com
Mobil:95 88 25 67
Lokalavd. Facebookgruppe: Ny gruppe 2021 NTpF – avd. Rogaland

Norsk tannpleierforening -avdeling Rogaland

Trøndelag 
Leder: Ann-Karin Breivik
E-post: ntpf.sortrondelag@gmail.com
Mobil: 96 51 11 69
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF Trøndelag

Telemark
Leder: Kristin Holtan Saga
E-post: ntpf.telemark@gmail.com
Mobil: 90875298
Lokalavd. Facebook gruppe: Norsk Tannpleierforening avd. Telemark

Troms
Leder: Hanne Jakobsen
E-post: ntpfavdtroms@gmail.com 
Mobil: 48149472
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF avd Troms

Vestfold
Leder: Sarune Lipskyte
E-postadr.: ntpfavdvestfold@gmail.com
Mobil: 48429177
Lokalavd. Facebookgruppe: Norsk Tannpleierforening avd. Vestfold

Vestland
Leder: Line Farnes
E-post: line.pallesen@gmail.com
Mobil: 90077990
Lokalavd. Facebookgruppe: Norsk tannpleierforening Vestland- avd Bergen og omegn

Østfold – ute av drift pr. 2022

Vedtatt på landsmøtet 5/5/23.

VEDTEKTER FOR NTpFs LOKALAVDELINGER

§ 1 GRUNNLAG

 1. NTpFs landsmøte fastsetter vedtekter for lokalavdelingene.
 2. NTpFs hovedstyret godkjenner lokal organisering.

§ 2 NAVN OG FORMÅL

 1. Lokalavdelingenes navn er Norsk Tannpleierforening avdeling «fylkesnavn». (ex Norsk Tannpleierforening avdeling Trøndelag)
 2. Lokalavdelingene er foreningens ledd på lokalt nivå, og skal arbeide etter foreningens formål og vedtekter.

§3 MEDLEMSKAP

 1. NTpFs medlemmer skal som hovedregel inngå i NTpFs avdelinger.
 2. Yrkesaktive medlemmer av NTpF tilknyttes automatisk lokalavdelingen der de bor.
 3. Ikke yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer tilknyttes automatisk lokalavdelingen der de bor.
 4. Medlemmer har anledning til å delta på medlemsmøter i andre lokalavdelinger, men uten stemmerett.

§ 4 OPPGAVER

 1. Lokalavdelingen er bindeledd mellom medlemmer, tillitsvalgte og hovedstyret. Lokalavdelingen har ansvaret for å legge til rette for aktivitet, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres
 2. Lokalavdelingen skal organisere minimum ett årlig (kurs) fagtema, ta initiativ til medlemsmøter og andre aktiviteter ved behov, eller tiltak initiert av hovedstyret.

§5 ÅRSMØTE

5.1  Årsmøtet er lokalavdelingens øverste organ, og avholdes innen 31.12. hvert år.

5.2  Lokalavdelingens styre varsler om årsmøtedato senest seks uker før møtet avholdes, og kaller inn medlemmer til årsmøtet senest 2 uker før møtet avholdes.

5.3  Medlemmene i lokalavdelingen kan sende inn saker de ønsker årsmøtet skal behandle.
Slike saker (innkomne saker) må være styret i lokalavdelingen i hende senest 1 måned før årsmøtet.

5.4  Deltakelse og rettigheter på årsmøtet:

 • medlemmer av lokalavdelingen møter med tale-, forslags- og stemmerett.
 • ikke yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer som tilhører lokalavdelingen møter med tale- og forslagsrett

5.5     Årsmøtet behandler:

 1. Valg av møteleder og referenter
 2. Styrets beretning og regnskap
 3. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av leder av lokalavdelingen
 6. Valg av øvrige styremedlemmer med minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 7. Valg av representanter til NTpFs landsmøte, jfr NTpFs vedtekter § 7.2
 8. Valg av valgkomité

5.6     Alle valg skjer skriftlig eller digitalt, dersom det foreligger forslag på flere kandidater eller om noen møtedeltakere forlanger det.

5.7     Ekstraordinært årsmøte skal holdes når:
a) styret finner det påkrevd
b) minst 1/3 av medlemsmassen forlanger det

5.8     Årsmøtets vedtak avgjøres ved alminnelig flertall.

5.9     Protokoll fra årsmøtet sendes NTpF sentralt innen 14 dager etter at årsmøtet er avholdt.

§6 STYRET

 1. Avdelingens styre velges av årsmøtet.
  Styret skal ha leder og minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  Ved valg av styret kan geografiske hensyn tas for å tilrettelegge arbeidsmulighetene.
 2. Styrets kandidater velges for to år av gangen. Hvis hensiktsmessig kan leder, og ett av styremedlemmene og ett varamedlem velges et år, og ett styremedlem og ett varamedlem det påfølgende år. Er det flere styremedlemmer, påsees det at likt antall kandidater velges hvert år.
 3. Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder.
 4. Styret har ansvar for gjennomføringen av disse vedtektene.
  Styret har ansvar for avdelingens økonomiforvaltning.
  Midlertidig regnskap framlegges på årsmøtet.
  Det føres protokoll fra årsmøtet, som sendes NTpF sentralt innen to uker etter at årsmøtet er avholdt.
  Innen 10. januar skal avdelingen ha sendt fullstendig regnskap samt sin årsberetning til NTpF sentralt.

Aktivitet i lokalavdelingene

Førjulshilsen fra Agder

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp av 58 medlemmer.

Les mer»

Delegater til landsmøtet og oppgaver

Hva er delegat? Delegater representerer sin lokalavdeling på NTpFs landsmøte. Delegatene har en viktig oppgave. De har tale-, forslag- og stemmerett som betyr at de har rett til å ytre

Les mer»

For lokalavdelingene

STYRETS OPPGAVER 

 • Lokal arena for kunnskapsdeling og sosialt samhold 
 • Fremme fordelene ved å være organisert i Tannpleierforeningen til medlemmer og ikke-medlemmer 
 • Lokalavdelingsstyret utpeker ansvarlig for innlogging på NTpFs medlemsregister og vedlikeholder medlemsinformasjon  
 • Ha oversikt over vedtektene for lokalavdelingen  
 • Lokalavdelingen må ha kontinuitet i arbeidet og videreføre kunnskapen  
 • Styremedlemmer valgt for to år  
 • Skrive enkel og konkret årsberetning og budsjett  

LEDERENS OPPGAVER 

 • Bindeleddet mellom Tannpleierforeningen sentralt og medlemmene lokalt 
 • Videreformidle informasjon fra Tannpleierforeningen og tilpasse den lokalt ved behov 
 • Delta på lokalledersamlinger 
 • Bruk lokalleder nettverket til utveksling av erfaringer og ideer.
 • Planlegge og lede lokalavdelingens styremøter og andre medlemsmøter.
 • Utarbeide årsplan sammen med styret 
 • Har det overordnede ansvaret for lokalstyret 
 • Være samlende for lokalavdelingen 

 SEKRETÆRENS OPPGAVER 

 • Skrive styremøtereferat og sende til medlemmene 
 • Invitere til medlemsmøter 
 • Skrive innkalling til årsmøtet 
 • Sende oversikt over styrets medlemmer til Tannpleierforeningen og lokalavdelingens medlemmer 
 • Få nødvendig informasjon og dokumenter fra avtroppende sekretær 
 • Innen 10. januar påfølgende år, sende årsberetning til Tannpleierforeningen  

KASSERERS OPPGAVER 

 • Disposisjonsrett over lokalavdelingens konto  
 • Ansvarlig for lokalavdelingens regnskapsføring  
  • Betale regninger  
  • Sette opp årlig budsjett sammen med leder 
  • Innen 10. januar, sende inn regnskapsoversikt og bilag for foregående år til Tannpleierforeningens regnskapskontor for revisjon.  

Formålet med retningslinjer for valgkomiteen er å bidra til kontinuitet i valgkomiteens arbeid, og stabilitet i foreningens arbeid.

De lokale avdelingene har varierende antall medlemmer, derfor er det viktig at retningslinjene har rom for noe fleksibilitet samtidig som den er et verktøy for nye tillitsvalgte.

Instruks for valgkomiteens arbeid:

 • Valgkomiteen bør begynne sitt arbeid minst 3 måneder før valget
 • Valgkomiteen skal innhente oppdaterte medlemslister med e-post og telefonnummer
 • Valgkomiteen skal sende ut informasjon om valget til medlemmene, hvor man også ber om innspill til kandidater til aktuelle verv
 • Valgkomiteen skal, basert på innspill og egne vurderinger, avgi en innstilling til årsmøtet
 • I arbeidet med innstillingen bør valgkomiteen:
  • Sikre at foreslåtte kandidater faktisk er forespurt
  • Dersom flere personer er foreslått til samme verv, bør valgkomiteen snakke med aktuelle kandidater og innstille den de mener er best egnet
  • Ringe rundt til medlemmene dersom det ikke kommer inn forslag til aktuelle verv
 • Dersom det oppstår situasjoner der en tillitsvalgt må forlate sitt verv bør man i samarbeid forsøke å finne en stedfortreder fram til neste valg. Et hvilket som helst medlem kan likevel kreve at:
  • Styret skal finne en stedfortreder dersom et medlem av valgkomiteen forlater sitt verv
  • Valgkomiteen skal finne en stedfortreder dersom et medlem av styret forlater sitt verv

Formål 

Forutsigbarhet for lokalavdelingene ved arrangering av kurs 

Hvem kan inviteres og pris for kurs 

Kurs i regi av Norsk Tannpleierforening sentralt, skal være en eksklusiv medlemsfordel. 

Lokalavdelingen står fritt til å bruke kurs som en vervearena for nye medlemmer, ved å gi anledning til ikke-medlemmer å delta. Pris for ikke-medlemmer skal være så høy at det kan motivere til medlemskap. 

Andre yrkesgrupper kan delta dersom de er fagorganisert hos sin yrkesforening.  Krav til medlemskap skal fremme fagforeningstilhørighet. 

Styret i lokalavdelingen og hovedtillitsvalgt (evt. stedfortreder for HTV) i fylkeskommunene betaler ingen kursavgift for kursdeltagelse. Dette er en viktig møtearena for HTV og medlemmene. 

Lokalavdelingen informerer NTpF setralt om kurset og de kan legge ut informasjon på nettsiden. 

Referat og bilde fra kurset sendes fagansvarlig, slik at dette kan publiseres på nettsiden og i Tannstikka for å synliggjøre aktiviteten i lokalavdelingene og inspirere andre. 

Tillitsvalgte som har deltatt på samlinger/kurs, som NTpF arrangerer, kan søke om kompensasjon for tapt lønn.

 • Tannpleier i offentlige stillinger, får dekket tapt arbeidstimer gjennom arbeidsgiver. Gi tilbakemelding til post@tannpleier.no dersom det ikke er tilfelle.
 • Tannpleier i privat praksis som blir trukket i lønn, får kompensert kr 2200,- pr dag.
 • Tannpleiere som er selvstendig næringsdrivende får refundert kr 3300,- pr. dag.

Motegodtgjorelse-2022

 • Fyll ut skjema
 • lagre som .pdf
 • Vedlegg et bilde av lønnsslippen din hvor trekkene står. Lim bildet inn i et word-ark, lagre som pdf.
 • Send  som vedlegg til e-posten: 971481978@faktura.poweroffice.net
  OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format
 • Andre bruker reiseregning i Excel. Fyll ut skjemaet under, lagre som pdf-fil. (Lagre som., og velg filtype .PDF)
 • Ønsker du rask refusjon av store utlegg? Send inn reiseregning før samlingen, og resten etter samlingen.
 • Vedlegg til reiseregning, lagres som pdf. Løse kvitteringer/ bilder av kvitteringer: Scann til .pdf fil eller legg bildet inn i et word-dok, skriv forklaring til bilaget, lagre som pdf-fil.
 • Bompenger: link til nettside for sum og få bilag for bompenger
 • Flybilletter må være originalkvittering
 • Alle bilag skal i utgangspunktet være originale, men til nød kan du skrive ut fra kontoen din/ transaksjon på mobil.Sørg da for at bildet er i en størrelse om er leselig.
 • Mangler du bilag? Skriv en forklaring på word dokument med nødvendig informasjon, lagre som .pdf og legg ved som bilag.
 • Reiseregning NTpF

Du sender dine bilag som vedlegg inn til denne e-post: 971481978@faktura.poweroffice.net
OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format

Andre følger denne bruksanvisningen:

Utlegg som skal tilbakebetales:
Legg bildet av kvitteringen i et word-dok, skriv forklaring til bilaget hva det er betalt for, at det skal godskrives « Navn + kontonr»,  lagre som pdf-fil.

Sende bilag som vedlegg til denne e-posten: 971481978@faktura.poweroffice.net
OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format

Dette skal sendes inn til NTpF sentralt på epost post@tannpleier.no:

 • Årsberetning (oversikt over avdelingens virksomhet).
  Beretningen skal deles ut og godkjennes på kommende årsmøte/ være godkjent av årsmøtet.
 • Regnskap

Årsberetningen skal inneholde:

 • Styrets sammensetning i rekkefølge:
  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Varamedlem
 • Valgkomite
 • Plasstillitsvalgte i fylket
 • Hovedtillitsvalgt i fylket
 • Antall medlemmer
 • Kontingent
 • Antall styremøter
 • Antall medlemsmøter
 • Representasjon (hvis medlemmer av styret har representert lokalavdelingen på f.eks. møter eller kurs )
 • Aktiviteter
  • Saker styret har jobbet med på styremøtene (opplistet)
  • Tema og aktiviteter på medlemsmøter (opplistet)
  • Kurs og tema for kurs i regi av lokalavdelingen (opplistet)
  • Andre aktiviteter i regi av lokalavdelingen (for eksempel markedsføring, samarbeid med andre organisasjoner)

Kall dokumentet i Word:
«Årsberetning NTpF avd. ………………… 20?? ».
Bruk skriften Times New Roman og skriftstørrelse 12. Da blir redigeringen lettere for administrasjonen.

ÅRSREGNSKAPET

Oppstilling bilag -lokale ledd

Informasjon vedr. regnskapsoppstilling og innsendelse av bilag

Overskudd eller inngående balanse fra forrige år skal IKKE tas med på inntekter.

Benytt eget skjema for bankbilag, ett for hver bankkonto, hvis man har flere.

Kontantkasse? Eget skjema for kontantkassebilag (hvis dere tar ut kontanter av bank, og betaler med kontanter).Vi ønsker ikke at kontanter benyttes. Helst kun bankkort. Det gjør det også enklere for dere å holde rede på regnskapet.

Start med å sette inn inngående saldo 1/1-20xx. (se skjema)

Inngående saldo i bank og/eller kasse, pluss inntekter, minus kostnader, skal være lik utgående saldo bank og/eller kasse pr. 31/12-20xx.

Print ut kontoutskrifter for 12 måneder (selv om det ikke var noen bevegelser) + årsoppgaven fra nettbanken. Disse skal vedlegges regnskapet.

Kontroller mot bankens kontoutdrag! Hvis dette ikke stemmer, må dere sjekke mot banken, at dere har fått med dere alle inntektsposter og kostnader gjennom hele året.

Husk å legge ved alle kontoutdrag fra banken i løpet av året, og før også inn på regnskapsskjemaet bankgebyrer/renter.

Alle bilag skal i utgangspunktet være originale, men til nød kan du skrive ut fra kontoen din/ transaksjon på mobil. Sørg da for at bildet er i en størrelse om er leselig.

Mangler du bilag? Skriv en forklaring på Word dokument med nødvendig informasjon.

Det har ingen hensikt å sende regnskapet inn til oss, hvis dette ikke stemmer, da det bare er dere som kan fremskaffe bilag som mangler.

Regnskapet signeres av kasserer, og om mulig leder. Signatur kan erstattes med en print av en mail fra leder hvor regnskapet godkjennes. Mailen vedlegges regnskapet som bilag nr. 2

Hvordan sende inn regnskapet:

· Vedleggleggene til regnskapet legges i rekkefølge etter postene på oppstillingsbilaget. Hele bunken skannes i en fil, og filen sendes inn som et vedlegg i en e-post til; 971481978@faktura.poweroffice.net

OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format

Skanning av regnskapet får du gjort på jobben evt. biblioteket, off. bygg, kjente med kontorjobb etc.

FRIST: Regnskap m/kontoutskrifter og oppstilling sendes innen 10. januar

Bytte av kasserer

 • Ved bytte av kasserer ta kontakt med kontorleder på post@tannpleier.no

Landsmøtet

 • er foreningen øverste styringsorgan
 • velger hovedstyre som består av fem medlemmer og to varamedlemmer
 • hver lokalavdeling sender 2 delegater
 • avholdes hvert 4. år i forbindelse med den årlige fagkonferansen

Neste landsmøte avholdes i 2027.

Velkomst til nye medlemmer