Lokalavdelinger

Tannpleierforeningen har 15 lokalavdelinger.
Lokalavdelingene er tannpleiernes stemme inn i foreningens beslutningsorgan, landsmøtet.

Lokalavdelinger

Aktiviteten i lokalavdelingene varierer med antall medlemmer, geografi, ressurser m.m. og favner aktiviteter som bl.a. møtevirksomhet for medlemmer, div. kurs med foredragsholdere, demonstrasjoner av produkter og arrangement av mer sosial karakter. NTpFs lokalavdelinger skal være en sosial og faglig møteplass for medlemmene fylkesvis.
De fleste lokalavdelinger har egen Facebookgruppe. 
Når du er medlem i NTpF, blir du automatisk medlem i lokalavdelingen i fylket du bor i (nytt fra 1/1-2021). Du kan ikke kun være medlem i lokalavdelingen.

Lokalavdelingenes formål

 • Lokalavdelingen er tannpleiernes stemme inn i foreningens beslutningsorgan – landsmøtet.  
 • Hver lokalavdeling sender 2 delegater til landsmøte og ivaretar demokratiet i foreningen
 • Landsmøtet avholdes hvert 4. år  
 • Videreformidle Tannpleierforeningens politikk og informasjon  
 • Skape lokalt engasjement  ved å være en sosial og faglig møteplass

Avdelinger

Norsk Tannpleierforening har 15 lokalavdelinger.

Agder
Leder: Camilla Lyngstad
E-post: agdertannpleierforening@gmail.com
Mobil: 90 36 13 12
Lokalavd. Facebookgruppe: Agder Tannpleierforening

Vestland – Bergen og omgen
Leder: Marita Bjørkelund
E-post: Marita.bj@hotmail.com
Mobil: 97592838
Lokalavd. Facebookgruppe: Norsk tannpleierforening Vestland- avd Bergen og omegn

Buskerud
Kontaktperson: Elise Hansen
E-post: elise.korsmo.hansen@gmail.com
Mobil: 97 96 42 04
Lokalavd. Facebookgruppe: NTPF- avd Buskerud

Finnmark
Leder: Marit Inger Kristine Eira Grønnli
E-post:marit.gronnli@tffk.no
Mobil: 94212257

Hedmark
Leder: Marthe Stakvik
E-post:marthe.stakvik@innlandetfylke.no
Mobil: 940 22 462

Møre og Romsdal
Leder: Ida Eriksson
E-post: ida.beate.eriksson@mrfylke.no
Mobil: 98 87 92 63
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF -avd. Møre og Romsdal

Nordland
Leder: Foreløpig inntil ny er funnet, Jill Rakel Hjartøy
E-postadr.: rakeljill@gmail.com
Mobil: 90 66 11 53
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF avd Nordland

Oppland
Leder: Anita Camilla Thune
E-post: anita.camilla.thune@innlandetfylke.no
Mobil:91 34 25 11
Loaklavd. Facebookgruppe: Norsk tannpleierforening avdeling Oppland

Oslo og Akershus 
Leder: Slavica Pejic Durasovic
E-post: ntpfavdosloogakershus@gmail.com
Mobil: 97 88 35 52
Lokalavd. Facebookgruppe: Norsk tannpleierforening- avd. Oslo og Akershus

Rogaland
Leder: Ida Røneid
E-post: Ntpf-rogaland@hotmail.com
Mobil:90 26 48 28
Lokalavd. Facebookgruppe: Ny gruppe 2021 NTpF – avd. Rogaland

Norsk tannpleierforening -avdeling Rogaland

Trøndelag 
Leder: Linda Brandhaug
E-post: ntpf.sortrondelag@gmail.com
Mobil: 97 13 20 35
Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF Trøndelag

Telemark
Leder: Vårin Helene Larsen
E-post:varin.hl@gmail.com
Mobil: 48258322
Lokalavd. Facebook gruppe: Norsk Tannpleierforening avd. Telemark

Troms
Leder: Hanne Jakobsen
E-post: Hanne.jakobsen@tffk.no
Mobil: 48149472

Lokalavd. Facebookgruppe: NTpF avd Troms

Vestfold
Leder: Minna Vale Sæter
E-postadr.: Minnavalesaeter@hotmail.com
Mobil: 45289805
Lokalavd. Facebookgruppe: Norsk Tannpleierforening avd. Vestfold

Østfold – ute av drift pr. 2022

Redigert 13.10.2011 etter landsstyremøte 23-25.august, sak 18/2011, etter styremøte nr.4 – 2020 og juni 2021 .

§ 1 Vedtektene gjelder for Norsk Tannpleierforenings avdeling:

______________________________________________

§ 2 Avdelingen er NTpFs organisasjonsledd på lokalt nivå, som hovedregel innen et fylke og skal fremme NTpFs formål lokalt.

Alle medlemmer i NTpF blir, som hovedregel, medlemmer av lokalavdeling. NTpFs landsstyret godkjenner lokal organisering. Avdelingen skal fremme NTpFs formål på lokalt.

§ 3 Avdelingen velger representant(er) til NTpFs Landsmøte i henhold til NTpFs vedtekter. Landsmøtet er NTpFs høyeste myndighet.

§ 4 Avdelingens styre velges av årsmøtet. Styret skal ha minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ved valg av styre kan geografiske hensyn tas for å tilrettelegge arbeidsmulighetene. Årsmøtet vedtar kontingent til avdelingen

§ 5 Styret konstituerer seg selv.

§ 6 Styret har ansvar for gjennomføringen av disse vedtektene. Styret har ansvar for avdelingens økonomiforvaltning. Midlertidig regnskap framlegges på årsmøtet. Fullstendig regnskap sendes inn til sekretariatet innen 10.januar påfølgende år. Avdelingen skal også innen denne datoen sende inn sin årsberetning til NTpFs landsstyre.

§ 7 Årsmøtet skal avholdes innen 31.12 i inneværende år med minst 14 dagers varsel. Innkalling sendes NTpFs landsstyre. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest èn måned før møtet.

Årsmøtet behandler:
a) Valg av møteleder og referenter
b) Styrets beretning og regnskap
c) Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
d) Innkomne forslag
e) Valg av styre med varamedlemmer
f) Valg av representanter til Landsmøtet
g) Valg av valgkomitè

Valg skjer skriftlig. Årsmøtets vedtak avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når:
a) styret finner det påkrevet
b) minst 1/3 av medlemsmassen forlanger det

Godkjent 10.04.2003/ 13.10.2011/ 03.12.20/08.06.2021

Aktivitet i lokalavdelingene

Delegater til landsmøtet og oppgaver

Hva er delegat? Delegater representerer sin lokalavdeling på NTpFs landsmøte. Delegatene har en viktig oppgave. De har tale-, forslag- og stemmerett som betyr at de har rett til å ytre

Les mer»

Sommerhilsen til lokallederene

Fortsatt god sommar til lokalledarane! Ei sommarhelsing med oppdatering frå oss Gry, Linda og meg, kva det blir jobba med i foreininga for tida! Heldigvis er det ein meir roleg

Les mer»

For lokalavdelingene

STYRETS OPPGAVER 

 • Lokal arena for kunnskapsdeling og sosialt samhold 
 • Fremme fordelene ved å være organisert i Tannpleierforeningen til medlemmer og ikke-medlemmer 
 • Lokalavdelingsstyret utpeker ansvarlig for innlogging på NTpFs medlemsregister og vedlikeholder medlemsinformasjon  
 • Ha oversikt over vedtektene for lokalavdelingen  
 • Lokalavdelingen må ha kontinuitet i arbeidet og videreføre kunnskapen  
 • Styremedlemmer valgt for to år  
 • Skrive enkel og konkret årsberetning og budsjett  

LEDERENS OPPGAVER 

 • Bindeleddet mellom Tannpleierforeningen sentralt og medlemmene lokalt 
 • Videreformidle informasjon fra Tannpleierforeningen og tilpasse den lokalt ved behov 
 • Delta på lokalledersamlinger 
 • Bruk lokalleder nettverket til utveksling av erfaringer og ideer.
 • Planlegge og lede lokalavdelingens styremøter og andre medlemsmøter.
 • Utarbeide årsplan sammen med styret 
 • Har det overordnede ansvaret for lokalstyret 
 • Være samlende for lokalavdelingen 

 SEKRETÆRENS OPPGAVER 

 • Skrive styremøtereferat og sende til medlemmene 
 • Invitere til medlemsmøter 
 • Skrive innkalling til årsmøtet 
 • Sende oversikt over styrets medlemmer til Tannpleierforeningen og lokalavdelingens medlemmer 
 • Få nødvendig informasjon og dokumenter fra avtroppende sekretær 
 • Innen 10. januar påfølgende år, sende årsberetning til Tannpleierforeningen  

KASSERERS OPPGAVER 

 • Disposisjonsrett over lokalavdelingens konto  
 • Ansvarlig for lokalavdelingens regnskapsføring  
  • Betale regninger  
  • Sette opp årlig budsjett sammen med leder 
  • Innen 10. januar, sende inn regnskapsoversikt og bilag for foregående år til Tannpleierforeningens regnskapskontor for revisjon.  

Formålet med retningslinjer for valgkomiteen er å bidra til kontinuitet i valgkomiteens arbeid, og stabilitet i foreningens arbeid.

De lokale avdelingene har varierende antall medlemmer, derfor er det viktig at retningslinjene har rom for noe fleksibilitet samtidig som den er et verktøy for nye tillitsvalgte.

Instruks for valgkomiteens arbeid:

 • Valgkomiteen bør begynne sitt arbeid minst 3 måneder før valget
 • Valgkomiteen skal innhente oppdaterte medlemslister med e-post og telefonnummer
 • Valgkomiteen skal sende ut informasjon om valget til medlemmene, hvor man også ber om innspill til kandidater til aktuelle verv
 • Valgkomiteen skal, basert på innspill og egne vurderinger, avgi en innstilling til årsmøtet
 • I arbeidet med innstillingen bør valgkomiteen:
  • Sikre at foreslåtte kandidater faktisk er forespurt
  • Dersom flere personer er foreslått til samme verv, bør valgkomiteen snakke med aktuelle kandidater og innstille den de mener er best egnet
  • Ringe rundt til medlemmene dersom det ikke kommer inn forslag til aktuelle verv
 • Dersom det oppstår situasjoner der en tillitsvalgt må forlate sitt verv bør man i samarbeid forsøke å finne en stedfortreder fram til neste valg. Et hvilket som helst medlem kan likevel kreve at:
  • Styret skal finne en stedfortreder dersom et medlem av valgkomiteen forlater sitt verv
  • Valgkomiteen skal finne en stedfortreder dersom et medlem av styret forlater sitt verv

Formål 

Forutsigbarhet for lokalavdelingene ved arrangering av kurs 

Hvem kan inviteres og pris for kurs 

Kurs i regi av Norsk Tannpleierforening sentralt, skal være en eksklusiv medlemsfordel. 

Lokalavdelingen står fritt til å bruke kurs som en vervearena for nye medlemmer, ved å gi anledning til ikke-medlemmer å delta. Pris for ikke-medlemmer skal være så høy at det kan motivere til medlemskap. 

Andre yrkesgrupper kan delta dersom de er fagorganisert hos sin yrkesforening.  Krav til medlemskap skal fremme fagforeningstilhørighet. 

Styret i lokalavdelingen og hovedtillitsvalgt (evt. stedfortreder for HTV) i fylkeskommunene betaler ingen kursavgift for kursdeltagelse. Dette er en viktig møtearena for HTV og medlemmene. 

Lokalavdelingen informerer NTpF setralt om kurset og de kan legge ut informasjon på nettsiden. 

Referat og bilde fra kurset sendes fagansvarlig, slik at dette kan publiseres på nettsiden og i Tannstikka for å synliggjøre aktiviteten i lokalavdelingene og inspirere andre. 

Tillitsvalgte som har deltatt på samlinger/kurs, som NTpF arrangerer, kan søke om kompensasjon for tapt lønn.

 • Tannpleier i offentlige stillinger, får dekket tapt arbeidstimer gjennom arbeidsgiver. Gi tilbakemelding til post@tannpleier.no dersom det ikke er tilfelle.
 • Tannpleier i privat praksis som blir trukket i lønn, får kompensert kr 2200,- pr dag.
 • Tannpleiere som er selvstendig næringsdrivende får refundert kr 3300,- pr. dag.

Motegodtgjorelse-2022

 • Fyll ut skjema
 • lagre som .pdf
 • Vedlegg et bilde av lønnsslippen din hvor trekkene står. Lim bildet inn i et word-ark, lagre som pdf.
 • Send  som vedlegg til e-posten: 971481978@faktura.poweroffice.net
  OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format
 • Reiseregning: Bruk malen (Excel) , fyll ut, lagre som pdf-fil. (Lagre som., og velg filtype .PDF)
 • Vedlegg til reiseregning, lagres som pdf. Løse kvitteringer/ bilder av kvitteringer: Scann til .pdf fil eller legg bildet inn i et word-dok, skriv forklaring til bilaget, lagre som pdf-fil.
 • Bompenger: link til nettside for sum og få bilag for bompenger
 • Flybilletter må være originalkvittering
 • Alle bilag skal i utgangspunktet være originale, men til nød kan du skrive ut fra kontoen din/ transaksjon på mobil.Sørg da for at bildet er i en størrelse om er leselig.
 • Mangler du bilag? Skriv en forklaring på word dokument med nødvendig informasjon, lagre som .pdf og legg ved som bilag.
 • Reiseregning NTpF

 

Du sender dine bilag som vedlegg inn til denne e-post: 971481978@faktura.poweroffice.net
OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format

Utlegg som skal tilbakebetales:
Legg bildet av kvitteringen i et word-dok, skriv forklaring til bilaget hva det er betalt for, at det skal godskrives « Navn + kontonr»,  lagre som pdf-fil.

Sende bilag som vedlegg til denne e-posten: 971481978@faktura.poweroffice.net
OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format

Dette skal sendes inn til NTpF sentralt på epost post@tannpleier.no:

 • Årsberetning (oversikt over avdelingens virksomhet).
  Beretningen skal deles ut og godkjennes på kommende årsmøte/ være godkjent av årsmøtet.
 • Regnskap

Årsberetningen skal inneholde:

 • Styrets sammensetning i rekkefølge:
  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Varamedlem
 • Valgkomite
 • Plasstillitsvalgte i fylket
 • Hovedtillitsvalgt i fylket
 • Antall medlemmer
 • Kontingent
 • Antall styremøter
 • Antall medlemsmøter
 • Representasjon (hvis medlemmer av styret har representert lokalavdelingen på f.eks. møter eller kurs )
 • Aktiviteter
  • Saker styret har jobbet med på styremøtene (opplistet)
  • Tema og aktiviteter på medlemsmøter (opplistet)
  • Kurs og tema for kurs i regi av lokalavdelingen (opplistet)
  • Andre aktiviteter i regi av lokalavdelingen (for eksempel markedsføring, samarbeid med andre organisasjoner)

Kall dokumentet i Word:
«Årsberetning NTpF avd. ………………… 20?? ».
Bruk skriften Times New Roman og skriftstørrelse 12. Da blir redigeringen lettere for administrasjonen.

ÅRSREGNSKAPET

Oppstilling bilag -lokale ledd

Informasjon vedr. regnskapsoppstilling og innsendelse av bilag

Overskudd eller inngående balanse fra forrige år skal IKKE tas med på inntekter.

Benytt eget skjema for bankbilag, ett for hver bankkonto, hvis man har flere.

Kontantkasse? Eget skjema for kontantkassebilag (hvis dere tar ut kontanter av bank, og betaler med kontanter).Vi ønsker ikke at kontanter benyttes. Helst kun bankkort. Det gjør det også enklere for dere å holde rede på regnskapet.

Start med å sette inn inngående saldo 1/1-20xx. (se skjema)

Inngående saldo i bank og/eller kasse, pluss inntekter, minus kostnader, skal være lik utgående saldo bank og/eller kasse pr. 31/12-20xx.

Print ut kontoutskrifter for 12 måneder (selv om det ikke var noen bevegelser) + årsoppgaven fra nettbanken. Disse skal vedlegges regnskapet.

Kontroller mot bankens kontoutdrag! Hvis dette ikke stemmer, må dere sjekke mot banken, at dere har fått med dere alle inntektsposter og kostnader gjennom hele året.

Husk å legge ved alle kontoutdrag fra banken i løpet av året, og før også inn på regnskapsskjemaet bankgebyrer/renter.

Alle bilag skal i utgangspunktet være originale, men til nød kan du skrive ut fra kontoen din/ transaksjon på mobil. Sørg da for at bildet er i en størrelse om er leselig.

Mangler du bilag? Skriv en forklaring på Word dokument med nødvendig informasjon.

Det har ingen hensikt å sende regnskapet inn til oss, hvis dette ikke stemmer, da det bare er dere som kan fremskaffe bilag som mangler.

Regnskapet signeres av kasserer, og om mulig leder. Signatur kan erstattes med en print av en mail fra leder hvor regnskapet godkjennes. Mailen vedlegges regnskapet som bilag nr. 2

Hvordan sende inn regnskapet:

· Vedleggleggene til regnskapet legges i rekkefølge etter postene på oppstillingsbilaget. Hele bunken skannes i en fil, og filen sendes inn som et vedlegg i en e-post til; 971481978@faktura.poweroffice.net

OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. Alt må være i PDF-format

Skanning av regnskapet får du gjort på jobben evt. biblioteket, off. bygg, kjente med kontorjobb etc.

FRIST: Regnskap m/kontoutskrifter og oppstilling sendes innen 10. januar

Bytte av kasserer

 • Ved bytte av kasserer ta kontakt med kontorleder på post@tannpleier.no

Landsmøtet

 • er foreningen øverste styringsorgan
 • velger hovedstyre som består av fem medlemmer og to varamedlemmer
 • hver lokalavdeling sender 2 delegater
 • avholdes hvert 4. år i forbindelse med den årlige fagkonferansen

Neste landsmøte avholdes i 2023.

Velkomst til nye medlemmer