Spesialtannpleier

Pr 01.05.24 ble tittelen Spesialtannpleier nedfelt i Hovedtariffavtalen i KS-området.

Spesialtannpleier

Stillingskode 7275

Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning (min. 240 studiepoeng)

Ved 60 relevante studiepoeng eller mer, kan man plasseres i gruppen med 4-årig U/H utdanning.

Det er ingen automatikk i å bli plassert i stillingskoden. Det må leveres krav til arbeidsgiver, og vitnemål må framlegges. Hovedtillitsvalgt fremmer kravet ovenfor arbeidsgiver. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om man blir overført til stillingskoden. NTpF mener arbeidsgiver bør se nytten og behovet i tannhelsetjenesten for kompetansen tannpleierne tilegner seg ved videreutdanning i helsefremmende arbeid og gi kompensasjon for det. Kompetansebehovet er blant annet signalisert politisk gjennom årlige, økonomiske overføringer til videreutdanningen ved USN. Tannpleierforeningen mener tjenesten må styrke innsats på å fremme helsen for å redusere behandlingsbehovet både gjennom økt tverrfaglighet og individuell tilpasning. Videreutdanningen ved USN gir nødvendig kunnskap til tjenesten.

Videreutdanningen i tannpleie og helsefremmende arbeid er et viktig bidrag til tannhelsetjenesten. Den styrker kompetanse på folkehelse som er et politisk prioritert område. Stillingstittel og stillingskode Spesialtannpleier vil synliggjøre folkehelsearbeidet. Tannpleiere som tar utdanning i tråd med politiske ønsker, må bli kompensert for ervervet kunnskap og ansvar. Tittelen Spesialtannpleier gir mulighet for nødvendig karrieremulighet for yrkesgruppen.

Bakgrunn for opprettelse av tittel SPESIALTANNPLEIER:

I januar 2016 startet videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid, ved universitetet i SørØst-Norge. Det er en videreutdanning utdanning på 60 studiepoeng på masternivå. Utdanningen er finansiert over statsbudsjettet som en tilskuddsordning organisert gjennom Helsedirektoratet.

Ordningen er iflg. Helsedirektoratet «-etablert for å øke kompetansen i tannhelsetjenesten, samt styrke tannpleiernes rolle i det generelle folkehelsearbeidet.»

Politisk grunnlag for ordningen:

  • Ordningen er en årlig bevilgning over statsbudsjettet med tekst: I den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det behov for tannpleiere med både videreutdanning i det aktuelle fagområdet (ref. helsefremmende arbeid), og med masterutdanning. Det er også behov for tannpleiere med forskerutdanning.
  • I forlengelse av HelseOmsorg 21 strategien (2015), utarbeidet regjeringen en forskningsstrategi for oral helse(munnhelse): Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Handlingsplan Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 -2027). I denne handlingsplanen blir det understreket behov for mer forskning blant tannleger og tannpleiere.

For å sikre tannhelsetjenesten tilstrekkelig kompetanse forebygging, må tannpleierne stimuleres til å ta videreutdanning. En utvidet tittel til spesialist eller spesialtannpleier, vil være en stimulans til å ta videreutdanning. 

Fra vedlegg i hovedtariffavtalen:

Eksempler – iverksetting av endringer i HTA vedlegg 1:

Eksempel 2 – Splitt av stillingskode 7710 Annen stilling med krav om spesialutdanning. Arbeidstaker har bachelor i tannpleie og har ett år (60 studiepoeng) videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Arbeidstaker er i dag plassert i 7710 og har rapporteringsbenevnelse spesialtannpleier.  • Arbeidstaker flyttes til ny stillingskode 7275 Spesialtannpleier.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.