Stipend

Om stipendordningene , når og hvordan du søker. 

Formål med stipendordningen

Norsk Tannpleierforenings stipendordning har som formål å stimulere til faglig utvikling og faglig oppdatering. 

Generelt om stipendordningen

Stipendordningen er tredelt og gir støtte til utdanning, fagkonferansen og andre kurs.

Stipendordningen evalueres årlig for å kunne justere den til beste for medlemmene.

“Norsk Tannpleierforenings​ målsetting er å fremme tannpleieryrket og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i dag og i fremtiden…”
Ann-Elin Instebø
Leder

1. Utdanningsstipend

 • Formelle studier og videreutdanninger inntil 20 000,-

Det kan søkes støtte til studiepoenggivende utdanning som: 

 • Videreutdanninger og master med relevans for yrket 
 • Forskning innen tannhelsefeltet 

Stipendbeløp:

 • 60 studiepoeng kr 10 000,-
 • 120 studiepoeng kr 20 000,- 

Du kan totalt motta kr 20 000, – 

Tar du kortere studier på inntil 30 studiepoeng, kan du søke kursstipend. 

 • Betalende yrkesaktivt medlem i 12 måneder før studiestart
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings- eller svangerskapspermisjon) 
 • Studiestipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer 

Stipendet blir tildelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.
Søknadsfrist: 30. juni.

Du søker ved å sende inn dokumentasjon på fullført studie til e-post: post@tannpleier.no og merker med «studiestipend».

Utdanningsstipendet er tiltenkt medlemmer som ikke får dekket utgifter til studiet gjennom arbeidsgiver.

Stipendet har ikke tilbakevirkende kraft

2. Stipend til NTpFs Fagkonferanse

 • Årlig fagkonferanse inntil 2 000,-
 • Betalende yrkesaktivt medlem i 12 måneder før stipendsøknad
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings- eller svangerskapspermisjon) 
 • Ikke fått stipend i fjor
 • Har søkt arbeidsgiver om dekking av kurset og fått avslag eller bare delvis dekning fra arbeidsgiver
 • Søknaden gjøres i påmeldingsskjemaet til fagkonferansen
 • Tildeling skjer ved digital utvelging – når påmeldingsfristen har gått ut
 • Fyller du kriteriene og søknaden blir innvilget trekkes beløpet fra fakturaen
 • Får kun deler av fagkonferansen fra arbeidsgiver kan du søke om stipend på resterende beløp. Sett opp hvor mye du får fra arbeidsgiver og resterende beløp du søker stipend om.

3. Stipend til andre kurs og kortere studier

 • Relevante kurs og kortere studier for yrkesutøvelsen inntil 2 000,-
 • Har søkt arbeidsgiver om dekking av kurset og fått avslag
 • Betalende yrkesaktivt medlem i 12 måneder før stipendsøknad
 • Ikke fått stipend i fjor
 • Ikke fått stipend tidligere i år
 • Kun støtte til kurs-/semester-/eksamensavgift gis
 • Utgiftene må overstige kr 1000,-
 • Maksbeløp kr 2000,- 
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings- eller svangerskapspermisjon) 
 • Søknadsfrist 30. mars og 30. september
 • Du søker i forkant av kurset
 • Søknad med vedlagt program sendes til e-post: post@tannpleier.no og merkes med «stipendsøknad»
 • Stipendet utbetales etter at dokumentasjon på betalt kursutgift er sendt inn.
 • Fordelingen er todelt; halvparten av midlene til de med lengst medlemsansiennitet, resten fordeles etter trekning (digitalisert utvelging).
 • Stipendmidlene er fordelt halvårlig, slik at vi sikrer midler til 2. halvår

Presentasjon utenlands

 • Presentasjon av poster eller muntlig innlegg på internasjonal fagkonferanse inntil 8 000,-

Søknad sendes til e-post: post@tannpleier.no med beskrivelse av poster/innlegg.