Stipend

Om stipendordningene , når og hvordan du søker. 

Formål med stipendordningen

Norsk Tannpleierforenings stipendordning har som formål å stimulere til faglig utvikling og faglig oppdatering. 

Generelt om stipendordningen

Stipendordningen er tredelt og gir støtte til utdanning, fagkonferansen og andre kurs.

Stipendordningen evalueres årlig for å kunne justere den til beste for medlemmene.

“Norsk Tannpleierforenings​ målsetting er å styrke ​tannpleiernes faglige utvikling, yrkesidentitet og lønns- og arbeidsforhold i dag og i fremtiden…”
Hilde Aga
Hilde Aga
Leder

1. Utdanningsstipend

 • Formelle studier og videreutdanninger inntil 20 000,-

Det kan søkes støtte til studiepoenggivende utdanning som: 

 • Videreutdanninger og master med relevans for yrket 
 • Forskning innen tannhelsefeltet 

Stipendbeløp:

 • 60 studiepoeng kr 10 000,-
 • 120 studiepoeng kr 20 000,- 

Du kan totalt motta kr 20 000, – 

Tar du kortere studier på inntil 30 studiepoeng, kan du søke kursstipend. 

 • Betalende yrkesaktivt medlem i 12 måneder før studiestart
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings- eller svangerskapspermisjon) 
 • Studiestipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer 

Stipendet blir tildelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.
Søknadsfrist: 30. juni.

Du søker ved å sende inn dokumentasjon på fullført studie til e-post: post@tannpleier.no om merker med «studiestipend».

Utdanningsstipendet er tiltenkt medlemmer som ikke får dekket utgifter til studiet gjennom arbeidsgiver.

Stipendet har ikke tilbakevirkende kraft

2. Stipend til NTpFs Fagkonferanse

 • Årlig fagkonferanse inntil 4 000,-
 • Betalende yrkesaktivt medlem i 12 måneder før stipendsøknad
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings- eller svangerskapspermisjon) 
 • Ikke fått stipend i fjor
 • Har søkt arbeidsgiver om dekking av kurset og fått avslag.

 

 • Søknaden gjøres i påmeldingsskjemaet til fagkonferansen
 • Tildeling skjer ved digital utvelging – når påmeldingsfristen har gått ut
 • Fyller du kriteriene og søknaden blir innvilget trekkes beløpet fra fakturaen

3. Stipend til andre kurs og kortere studier

 • Relevante kurs og kortere studier for yrkesutøvelsen inntil 2 000,-
 • Har søkt arbeidsgiver om dekking av kurset og fått avslag
 • Betalende yrkesaktivt medlem i 12 måneder før stipendsøknad
 • Ikke fått stipend i fjor
 • Ikke fått stipend tidligere i år
 • Kun støtte til kurs-/semester-/eksamensavgift gis
 • Utgiftene må overstige kr 1000,-
 • Maksbeløp kr 2000,- 
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings- eller svangerskapspermisjon) 
 • Søknadsfrist 30. mars og 30. september
 • Du søker i forkant av kurset
 • Søknad med vedlagt program sendes til e-post: post@tannpleier.no og merkes med «stipendsøknad»
 • Stipendet utbetales etter at dokumentasjon på betalt kursutgift er sendt inn.
 • Fordelingen er todelt; halvparten av midlene til de med lengst medlemsansiennitet, resten fordeles etter trekning (digitalisert utvelging).
 • Stipendmidlene er fordelt halvårlig, slik at vi sikrer midler til 2. halvår

Presentasjon utenlands

 • Presentasjon av poster eller muntlig innlegg på internasjonal fagkonferanse inntil 8 000,-

Søknad sendes til e-post: post@tannpleier.no med beskrivelse av poster/innlegg.