Tannpleieryrket

Litt om tannpleieryrket og materiell til markedsføring av yrket vårt.

Tannpleier en beskyttet tittel

Tannpleier er en beskyttet tittel for personer som har fullført bachelorgrad i tannpleie og gir grunnlag for autorisasjon som tannpleier fra Helsedirektoratet. Autorisasjonen er et bevis på at du har en offentlig godkjent tannpleierutdanning.

Autorisert helsepersonell

Hovedformålet er å ivareta pasientenes sikkerhet. Med offentlig autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utøve arbeidsoppgaver forsvarlig. Dette innebærer at det stilles krav til faglig og etisk standard og til å holde seg faglig oppdatert. I Norge er det utdanningsstedene som søker autorisasjon for nyutdannede tannpleiere.

I Helsepersonellregisteret finner du HPR-nummeret ditt, som offentlig godkjent helsepersonell.

Har du tannpleierutdanning fra andre EØS land og ønsker autorisasjon i Norge, må du henvende deg til Avd. for Autorisasjonsaker i Helsedirektoratet.

Materiell til å markedsføre yrket/foreningen

Tannpleier plakater til nedlasting/printing og bruk på stand, møter eller messer kontor el.
Last ned pdf – Tannpleierplakat

Flyer – Hva gjør en tannpleier

Last ned flyer her.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening-flyer med QR kode for innmelding.

Pdf til nedlasting:

Bli medlem Annonse Tannpleierforening.pdf

Norsk Tannpleierforening er der for deg.

Pdf til nedlasting:

Annonse Tannpleierforening bli medlem to sider

Tannpleierstudiet

Universitetet i Tromsø har laget en informasjonsvideo om tannpleierstudiet og yrket som ligger på Vimeo.

"Jeg er stort sett fornøyd med studiets oppbygging gjennom de tre studieårene. Det jeg var fornøyd med var at vi raskt startet å behandle pasienter på klinikkene på skolen. Vi ble kastet ut i det, og jeg likte utfordringen. Det har vært lærerikt når vi har hatt kurs, praksis på sykehjem, sykehus og den offentlige tannhelsetjenesten...Det at studiedagene er varierte og at man bruker teori i praksis, har gjort at studiet har vært veldig spennende.."
Amal Elhajoui
Tannpleierstudent ved UiO 2022

Hva gjør en tannpleier?

Play Video about Bilde video - Hva gjør en tannpleier - Tannpleierforeningen.

Autoriserte tannpleiere fatter beslutninger, av både mellommenneskelig art og av faglig tannpleie og odontologisk art.
Tannpleieren er ansvarlig for sine vurderinger i henhold til helsepersonelloven, folkehelseloven, tannhelseloven, pasientrettighetsloven og annet lovverk, og de til enhver tid eksisterende forskrifter og retningslinjer.
I en førstelinjefunksjon må helsepersonell (her tannpleieren) kunne ta raske beslutninger, tolke signaler, gå inn i vanskelige situasjoner, arbeide faglig og etisk forsvarlig, og kunne gi profesjonell veiledning og råd i henhold til pasientens behov, ønsker og prioriteringer. Videre kunne arbeide selvstendig og lede seg selv, samarbeide med andre profesjoner, koordinere arbeidsoppgaver og bringe tilbake informasjon av betydning til ledelsen i organisasjonen både formelt og muntlig.

Jobbmuligheter

Arbeidsmulighetene for tannpleiere er gode. Du får et yrke som gir varierte arbeidsoppgaver og fast arbeidstid. Tannpleieryrket er et fremtidsrettet og bærekraftig yrkesvalg.

Tannpleieren er ofte den første som møter pasienten på tannklinikken. Tannpleiere jobber både i offentlig og privat sektor. Som autorisert tannpleier er det også mulig å etablere egen tannklinikk. Tannpleiere jobber også på skoler, helsestasjoner og andre omsorgsinstitusjoner. Noen forsker, underviser eller jobber med administrasjon. 

Tannpleiere som er offentlig ansatt, arbeider også med helsefremmende oppgaver. Som offentlig ansatt jobber du med folkehelsearbeid i samarbeid med andre yrkesgrupper, rettet mot kommunehelsetjenesten, skoler, helseinstitusjoner, organisasjoner og personer med spesielle behov.

Eksempler på tannpleierens kliniske arbeid, folkehelsetiltak og utadrettede tjeneste

Hentet fra Tannpleierfunksjon, oral helse og tannpleierfag mot 2025 (Hansen, Dahl og Halvari 2013)
Hansen, Dahl og Halvari
Tannpleiere

Klinisk arbeid- individnivå

 • Tar opp anamnese, undersøker munnens struktur og omliggende vev, slimhinner og gingiva, måler lommedybder og vurderer periodontal tilstand, gingivitt, evt. periodontal diagnose som kronisk marginal periodontitt, apikal periodontitt samt undersøker tenner når det gjelder plakk, biofilm, dekalsinasjoner, kariesdiagnostikk, erosjoner, abrasjoner, attrisjoner, tannbørstevaner og frekvens, bittavvik og bittanomalier, ev avtrykk for fremstilling av studiemodeller og kliniske foto, vurdere salivas konsistens, ta salivatest, vurdere tannutviklingsforstyrrelser, mineraliseringsforstyrrelser, tannagenesi, retinerte tenner, ta intraorale røntgenbilder, notere funn og journalføre i henhold til journalforskriften (2001).
 • Utfra diagnose, registrerte kliniske funn, observasjoner og munnhygienen. Kommunisere med pasienten med utgangspunkt i anamnesen, kliniske funn, observasjoner, og orientere om oral status.
  Gjennom dialog med pasienten, veilede og instruere i munnhygienetiltak med ev endring i tannbørstevaner, kostholdsvaner, erosjoner, tobakk- og snusbruk, slik at pasienten blir bedre i stand til å kunne ivareta sin orale helse, dvs lære egenomsorg og ta ansvar for egen tannhelse.
 • Ev gi profesjonell tannrengjøring og fluorlakkering, fissurforsegling på barn og ungdom.
 • Forsøke å hindre, forebygge slik at ikke ny tannsykdom oppstår.
 • Arbeide utfra et etisk og faglig helhetsperspektiv med tanke på pasientautonomi, informert samtykke og i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Henvise til tannlege, periodontist og kjeveortoped ved ytterligere behandlingsbehov.

Folkehelse arbeid- befolkningsnivå

 • Undervisning i skoleklasser, andre helsefag og sosialfagutdanninger, helsepersonell, lærere og andre. Forslag til tiltak og oppfølging, påvirke faktorer for uhelse, styrke den forebyggende innsatsen via å øke kunnskap om tannhelsen og tilpassede tiltak.
 • Gruppeundervisning om tannhelse for eksempel på helsestasjon, boenheter, sykehjem, asylmottak, sykehus, lokal medisinske sentra.
 • Prosjektledelse og deltakelse i folkehelsearbeid hos grupper av barn og unge, voksne, eldre, kronisk syke, ulike sårbare grupper, migranter.
 • Tidlig intervensjon, komme tidlig inn i et utviklingsforløp mellom universell og/eller generell forebygging, for eksempel veiledning gruppevis for ungdommer i risiko og interseptiv behandling.
 • Endringer i oral helse og tannhelseatferd, psykisk uhelse, evt. ved angst for tannbehandling. Tidlig intervensjon, eks tobakk- og snusbruk, spiseforstyrrelser, omsorgssvikt, ev meldeplikt.
 • Redusere graden av funksjonssvikt knyttet til sykdomsutvikling og sikre oral helserelatert livskvalitet ved kronisk sykdom.

Utenfor klinikken- gruppenivå

Universelle og befolkningsrettede tiltak fra myndighetene. Slike tiltak bør suppleres med selektive og indikative intervensjoner, som henvender seg til dem som har størst risiko for å utvikle sykdom og problemer relatert til dette. Her kommer tannpleiere og annet helsepersonell inn som arbeider med folkehelsetiltak.

Hentet fra Tannpleierfunksjon, oral helse og tannpleierfag mot 2025 (Hansen, Dahl og Halvari 2013)
Hansen, Dahl og Halvari
Tannpleiere