Yrkesetiske retningslinjer

Revidert september 2019

Innledning

Målet er at NTpFs yrkesetiske retningslinjer skal være en rettesnor og er et verdigrunnlag i arbeidet som tannpleier. Som autorisert helsepersonell har tannpleieren et eget ansvar for sine vurderinger, beslutninger og handlinger. Den enkelte tannpleier skal gå uti fra sin egen yrkeserfaring, reflektere over hvilket handlingssett som er å foretrekke i en moralsk vanskelig situasjon. Et humant menneskesyn skal være grunnleggende for tannpleierens forhold til pasienten og til allmennheten. Med det menes respekten for enkeltmennesket og samfunn. Innen helsefremmende arbeid finnes det grunnleggende etiske prinsipper som verdigrunnlaget er forankret i:

 • Autonomiprinsippet – retten til selvbestemmelse
 • Godhetsprinsippet – gjøre godt, forebygge og minske lidelse
 • Ikke skade prinsippet – ikke skade, eller utsette noen for unødig risiko
 • Rettferdighetsprinsippet – alle har lik rett til omsorg

Etiske retningslinjer er ikke et juridisk dokument, og erstatter ikke lover, retningslinjer og reglement. Medlemmer i Norsk Tannpleierforening skal forholde seg til overordnet lovverk som; Lov om Helsepersonell, Forvaltningsloven, Pasientrettighetsloven, Tannhelsetjenesteloven.

Tannpleieren og pasienten

Tannpleieren skal:

 • ha pasientens helse og velbehag som fremste målsetting.
 • respektere pasientens integritet og rett til selvbestemmelse.
 • ivareta taushetsplikten og verne om pasientens og pårørendes opplysninger.
 • ikke la seg påvirke av pasientens livssyn og/eller personlige oppfatninger.
 • vise empati og ansvar for pasienten, uten å ta over pasientens eget ansvar for sin orale helse.
 • medvirke til at pasienten kjenner til sine rettigheter og plikter, informerer om status, behandling, omfang og kostnad, samt forvisser seg om pasientens samtykke til behandling.
 • vurdere sitt kompetanseområde og plikter å henvise videre hvis det er nødvendig.

Tannpleieren og profesjonen

 • Tannpleieren skal til enhver tid holde seg oppdatert om utvikling, forskning og praksis innen fagområdet tannpleie.
 • Tannpleieren skal bidra til fagutvikling og at ny kunnskap innarbeides og benyttes i praksis og i kommunikasjon med pasienten

Tannpleierens forhold til kollegaer og andre samarbeidspartnere

 • Tannpleieren skal fremme og bidra til et godt samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper, samt vise respekt for deres kunnskap og kompetanse.
 • Tannpleieren skal kjenne arbeidstedets målsetting og funksjon, være lojal mot
  gjeldende retningslinjer, regler og instrukser så langt de er i samsvar med
  tannpleierens yrkesetiske retningslinjer.
 • En tannpleier som mener at en pasient blir utsatt for uhensiktsmessig behandling bør ta direkte kontakt med vedkommende kollega, ev meddele dette til sin overordnede og/eller aktuell helsemyndighet.

Tannpleierens forhold til samfunnet og massemedia

 • Tannpleieren skal kjenne til de viktigste sosial- og helsepolitiske problemstillingene.
 • Tannpleieren skal markedsføre seg selv, sitt yrke eller virksomhet på en autoritativ, saklig og korrekt måte.
 • I all markedsføring bør det tilføres Medlem av Norsk Tannpleierforening, MNTpF.
 • Tannpleieren skal ved offentlig opptreden gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen, en organisasjon eller en virksomhet.
 • Bruk av yrkestittel i forbindelse med produktreklame skal gjøres i samråd med NTpF.