Medlemsavtale

Medlemsavtalen er en orientering til medlemmene om hva medlemskap i Norsk Tannpleierforening innebærer av tilbud, forventninger og krav. 

Formål med medlemsavtalen

Tannpleierforeningen er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktivt skal medvirke til å utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes og samfunnets interesser.
NTpF skal:

 • Forene medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov
 • Ivareta medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser
 • Arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Hvem kan bli medlem?

Tannpleier med norsk autorisasjon.
Student ved bachelorutdanningene i tannpleie opptas som studentmedlem.
Æresmedlemmer utnevnt av NTpF jfr. vedtekter § 3. 

Bekreftelse på medlemskapet sendes medlemmet sammen med NTpFs vedtekter, medlemsavtale og yrkesetiske retningslinjer. 

Hva innebærer autorisasjon?

Norge har 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48. 

Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til at kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet. 

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert og utføre arbeidsoppgaver på faglig forsvarlig måte. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell (helsepersonelloven). 

Tannpleierforeningen jobber for:

 • å fremme yrkesgruppen og være tannpleiernes felles stemme overfor organisasjoner, embetsverk og politikere.  
 • at tannpleiernes arbeidsområde blir synliggjort, verdsatt og ikke uteglemt i fora der vi naturlig hører hjemme som for eksempel i stortingsmeldinger, ulike utredninger og høringer. Samt ved representasjon i ulike sentrale prosjekter og offentlige utvalg.  
 • å påvirke på fag- og samfunnsutviklingen gjennom helse- og tannhelsepolitikk, representasjon i ulike arbeidsgrupper i Unio, møter med embetsverk og organisasjoner.  
 • å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår med utgangspunkt i lov- og avtaleverk og representasjon i forhandlingsutvalg der Tannpleierforeningen har partsinteresser som KS, Oslo kommune, Stat og Spekter. 
 • å styrke etterutdanning, videreutdanning og forskning for å bidra til at tannpleiernes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå og videreutvikles til det beste for pasienten. 
 • å ta samfunnsansvar med grunnlag i NTpFs yrkesetiske retningslinjer. 
 • opprettelse av flere studieplasser på tannpleierutdanningene.

Medlemskap gir deg:

 • Faglig utvikling gjennom kurs og årlige fagkonferanser  
 • Stipendordninger for utdanning og kursdeltagelse  
 • Lokalavdelingen har i tillegg muligheten til å gi støtte til kurs og etterutdanning for sine medlemmer 
 • Fagbladet «Tannstikka» 6 ganger per år både pr. post og elektronisk  
 • Trygghet i arbeidslivet gjennom å ivaretagelse av dine lønns- og arbeidsvilkår  
 • Rådgivning og veiledning i lønns- og arbeidsvilkår spørsmål 
 • Juridisk bistand dersom det blir nødvendig. Utfra sakens karakter, vurderer NTpF behovet for juridisk bistand. Juridisk bistand kan evt. bli gitt med inntil 6. timer.
  Nye medlemmer har 6 måneders karenstid for juridisk bistand.  
 • Informasjon og fellesskap knyttet til fag, yrke og arbeidsplass  
 • Fellesskap nasjonalt  
 • Felleskap lokalt gjennom automatisk medlemskap i lokalavdeling 
 • Gunstige forsikringer gjennom Tannpleiernes forsikringskontor 
 • Yrkesaktive får automatisk knyttet obligatorisk grunnforsikring uten helseerklæring til sitt medlemskap. Her er mer informasjon og reservasjonsrett.
 • Rabattordninger gjennom Unio som Bank – Nordea Direct, Avis, Dansommer, Norgessommer, Norgesbooking, Novasol, Stormberg, Rottefella, Wallbox og andre Se Unios nettsider for til enhver tid oppdatert informasjon 
 • Selvstendig næringsdrivende får gratis medlemskap i Små- og mellomstore bedrifter (SMB – dinbedrift.no) 
 • Internasjonalt medlemskap gjennom Tannpleierforeningen sitt medlemskap i: 
  • Europeisk tannpleierorganisasjonen EDHF (European Dental Hygienist Federation) 
  • Internasjonal tannpleierorganisasjonen IFDH (International Federation of Dental Hygienists).  
 • Tannpleierforeningen har i tillegg nettverk med de nordiske tannpleierforeningene 

Kommunikasjon

Det er viktig for tannpleierne og Norsk Tannpleierforening å ha et samlet fellesskap. Det skal være enkelt for medlemmene å kontakte med NTpF. pr. i dag gjøres det gjennom e-post og telefon. Vi er også på sosiale medier som Instagram, Facebook og nettsiden. 

NTpF gir deg informasjon om muligheter, rettigheter og plikter som arbeidstaker, yrkesutøver, arbeidsgiver og medlem i kanaler som telefon, sms, e-post, nettsider og sosiale medier. Unntaksvis sender vi informasjon per post.  

NTpF bruker sosiale medier som Facebook og Instagram. Når det gjelder personvern i disse kanalene understreker vi at det er det enkelte medlem som selv har ansvar for sin aktivitet på sosiale medier, og dermed godtar de vilkår som disse tjenestene til enhver tid tilbyr. 

Medlemskapets gyldighet og kontingent

Medlemskap gjelder fra innmeldings dato. Det er en karenstid for juridisk bistand på 6 måneder. 

Vedtektene gir føringer for innbetaling av medlemskontingent. Kontingentsatser og kontingentfritak besluttes av hovedstyret i NTpF. Medlemskontingent kan innbetales ved at arbeidsgiver trekker kontingenten fra lønnen, avtalegiro eller betaling av tilsendt faktura avhengig av arbeidsforhold. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du betaler medlemskontingent. 

Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av stillingsstørrelse og hva du jobber som.  Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV. Kontingent er 1.45 % av brutto årsinntekt. Maksbeløp kr 522,- per mnd. 

Medlemskontingenten gir fradrag i selvangivelsen. 

Forfalt eller ikke betalt kontingent kan føre til tap av rettigheter til oppfølging og bistand. Medlem som ikke har betalt siste års kontingent kan utelukkes jmf. vedtekter §4. Medlem som er utelukket på grunn av manglende betaling kan igjen opptas når alle kontingentrestanser er innbetalt. 

min side på tannpleierforeningen.no kan du til enhver tid se, oppdatere og endre dine opplysninger, preferanser og samtykker.
Du er selv ansvarlig for at opplysninger om deg som kontaktinformasjon, ditt arbeidsforhold og ditt medlemskap er korrekte. Dersom dine medlemsopplysninger ikke er oppdatert, kan det medføre at du ikke får de tilbud og den oppfølging du skal fra NTpF. 

Du har plikt til å rette deg etter vedtekter og vedtak som er fattet med hjemmel i vedtektene. 

Utmelding

Medlem som ønsker å melde seg ut skriftlig ved å registrere utmeldingen på tannpleier.no/minside eller på e-post til post@tannpleier.no. 

Oppsigelsestid

Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen finner sted. Når medlemskapet opphører har du ikke lenger krav medlemsfordeler som NTpF-medlem.  
For eksempel sier du opp en dag i april, er du medlem til og med 31. mai.

Personvernerklæring

Les mer om hvordan NTpF behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring på tannpleierforeningen.no/personvern. 

Endring av vilkår

NTpF forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for medlemskap i tråd med NTpFs vedtekter og vedtak i NTpFs besluttende organer. Aktuelle medlemsvilkår er til enhver tid tilgjengelige på tannpleierforeningen.no. 

Godkjent av styret i Norsk Tannpleierforening desember 2021.