Regelverk

Utvalg lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for tannpleiere.

Regelverk som berører din arbeidshverdag

Lover, forskrifter, rundskriv og regler som du må vite om i din tannpleierhverdag.

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten

Helsedirektoratets god klinisk praksis

Veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten» på helsedirektoratet.no sier at det som av den enkelte pasient, uten påvirkning av helsearbeider, er beskrevet og begrunnet som plage eller sosial belastning vil kunne komme inn under estetisk behandling innenfor det etisk forsvarlige. Viktige stikkord her er altså uten påvirkning av helsearbeider.
Tann
behandler skal altså ikke foreslå ikke-odontologisk begrunnet behandling. Samtidig er det slik at det å ha god tannhelse handler om mer enn å kunne tygge, slik det var tidligere. Nå er definisjonen at en skal kunne kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene.
 

Journal og journalskriving

Det er helt nødvendig å skrive en god journal. Sett deg i pasientens sted og skriv på en måte som er forståelig – for pasienten. Hvis du skulle komme ut for en klagesak, vil journalen kunne redde deg, også hvis det kommer så langt som til retten.

Pasientjournalloven – Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp

Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som:

  • a. gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og
  • b. sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning

Pasientjournalforskriften- Forskrift om pasientjournal

Helseregisterloven- Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger

Formålet med loven er å legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste.

Offentlighetsloven -Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig verksemd

Offentlighetslova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.

Personopplysningsloven -Lov om behandling av personopplysninger

Lover, forskrifter og rundskriv for yrkesutøvelsen

Tannhelsetjenesteloven -Lov om tannhelsetjenesten

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

Folkehelseloven- Lov om folkehelsearbeid

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Helsepersonelloven-  Lov om helsepersonell

Pasient- og brukerrettighetsloven – Lov om pasient- og brukerrettigheter

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for alle i riket. Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen.

Loven slår fast at helsehjelp som utgangspunkt bare kan gis med en pasients samtykke. Bare hvis det finnes grunnlag for det i lov, kan helsehjelp gis uten samtykke.

Loven har regler om retten til å stå på liste hos fastlege og til brukerstyrt personlig assistanse og til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Loven inneholder også regler om retten til vurdering og fornyet vurdering, om retten til helsehjelp og retten til fritt behandlingsvalg.

Etter loven skal staten sørge for at det i hvert fylke skal være et pasient- og brukerombud som kan ta opp saker av eget tiltak, eller etter henvendelser som gjelder den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsepersonell har plikt etter pasient- og brukerrettighetsloven til å informere pasienten om klageadgang til NPE (Norsk pasientskadeerstatning) dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner.

Regelverk og takster for stønad til tannbehandling

Lover og forskrifter som berører din arbeidshverdag

Tannpleiers rett til rekvirering av legemidler

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Forskriften sier:

§ 2-8 Tannpleieres rett til rekvirering
Tannpleier med norsk autorisasjon eller lisens har rett til å rekvirere følgende legemidler i den grad det er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten:
a) midler mot karies
b) overflateanestetika til odontologisk bruk
c) antiseptika til lokal behandling i munn

Tannpleier med norsk autorisasjon eller lisens og godkjent utdanning i bruk av injiserbare lokalanestetika kan i tillegg rekvirere følgende legemidler i den grad det er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten:
a) Midler til lokal infiltrasjonsanestesi til odontologisk bruk
b) Adrenalinoppløsning i autoinjektor til bruk mot anafylaktisk sjokk

Tannpleiere kan kun rekvirere legemidler til bruk i praksis.

Krav til opplysninger på rekvisisjon

Standardopplysninger på resept og rekvisisjon (kap 4)
§ 4-1.Fellesregler

Opplysningene på reseptblankett og rekvisisjonsblankett skal være så fullstendige at forveksling med andre rekvirenter unngås.
Opplysningene skal normalt være påtrykt eller påstemplet blanketten. Unntaksvis kan opplysningene likevel være påført med maskinskrift eller blokkbokstaver.
Ved muntlig rekvirering og elektronisk rekvirering, jf. §§ 3-2 og 3-3, gjelder bestemmelsene i §§ 4-2 og 4-3 tilsvarende.
Turnuskandidater, medisinske studenter og andre med tilsvarende lisens for virksomhet som underordnet lege eller som assistent hos praktiserende lege, skal benytte sykehusets eller ansvarlig leges reseptblankett ved rekvirering av legemidler i alle reseptgrupper.

§ 4-2.Standardopplysninger på reseptblankett
Reseptblankett skal alltid opplyse om reseptutsteders:

a) navn,
b) Id-nummer i henhold til Helsepersonellregisteret,
c) yrke,
d) adresse (arbeidssted),
e) telefonnummer (arbeidssted).

Som reseptblankett regnes også leges ordinasjonskort e.l. for dosedispensering.
Helsedirektoratet kan unnta spesielle kategorier av reseptutstedere fra kravet i første ledd bokstav b.

§ 4-3.Standardopplysninger på rekvisisjonsblankett
Rekvisisjonsblankett skal være påført:

a) institusjonens navn,
b) avdelingens navn.

Rekvirering av legemidler til bruk i egen praksis

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (utleveringsforskriften) trådte i kraft 1. juli 2020. I den forbindelse ble § 5-4 som omtalte rekvirering til bruk i egen praksis opphevet. Gjeldende praksis etter forskriftsendringen:

Endringen i forskriften betyr at man fortsatt har mulighet til å rekvirere legemidler til egen praksis, men at dette nå er å regne som rekvirering av legemidler ved rekvisisjon.
I utleveringsforskriften § 3-2 står det at hvis det ikke er praktisk mulig å rekvirere skriftlig, kan resept og rekvisisjon fremsettes muntlig. Muntlig rekvirering kan skje personlig eller per telefon (telefonresept). For rekvisisjoner gjelder likevel bare rekvirering per telefon.
 
I praksis betyr det at dersom en rekvirent kommer til apoteket og ønsker å kjøpe legemidler til egen praksis, så skal dette skje i form av en skriftlig rekvisisjon, siden muntlig rekvirering annet enn per telefon ikke er tillatt for rekvisisjoner. Dette kan for eksempel løses ved at rekvirenten skriver en slik rekvisisjon mens rekvirenten er tilstede i apoteket.