Viderutdanning

Har du lyst til å etterutdanne deg? Utvikle deg videre som tannpleier. Snuser du litt på å ta en mastergrad?

Her finner du noen muligheter som kan være aktuelle.

Studere videre etter bachelor i tannpleie?

Invester i deg selv som fagperson. Å fortsette å studere etter noen år i arbeidslivet  kan være givende og positivt utfordrende. 

Videreutdanning kan åpne nye muligheter og mastergrad kan kvalifisere for for eksempel jobb som forskningsassistent eller i forvaltningen.
Mastergrad kvalifiserer til videre studier for å ta doktorgrad.
Dersom man har pedagogikk kan man jobbe som lektor (videregående og universitet/høyskole).

Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Videreutdannelsen er samlingsbasert deltidsstudier over to år. Videreutdanningen gir 60 studiepoeng og på masternivå. 

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

En del av studiepoengene vil bli godkjent i et masterstudie i helsefremmende arbeid ved USN.

Fire kull har fullført videreutdanningen. Høsten 2023 er oppstart for 5. kull.

Nytt opptak vil være våren 2025.

"I løpet av de to studieårene har jeg utviklet meg både personlig og fagmessig, og er nå i stand til å ta en mer selvstendig rolle i samfunnet og legge sterkere fokus på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer. Dette studiet gav også mulighet til at tannpleiere fra flere steder i landet samles og blir kjent, og man får innsikt i hvordan oppgaver er løst andre steder. Dermed får man mer bredde i kunnskap og evnen til å se løsninger på andre måter."
Slavica P. Djurasovic
Spesialtannpleier

USN Universitetet i Sørøst-Norge

Masterstudier du kan vurdere

Her er noen forslag til videre studier. Listen er ikke uttømmende.

UiT Norges arktiske universitet- Tromsø

 • Master i helsefag
 • Master i helsefaglig utviklingsarbeid
 • Master i public health
 • Master i helseadministrasjon
 • Master i digitalisering i helsesektoren
 • Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

INN Høgskolen i Innlandet

 • Master i Folkehelsevitenskap

HiOF Høgskolen i Østfold

 • Master i Samordning av helse- og velferdstjenester

UiA Universitetet i Agder

 • Master i Folkehelsevitenskap

UiB Universitetet i Bergen

 • Master i global helse
 • Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
 • Master i helse og samfunn
 • Master i folkehelsevitenskap

Oslo Met

UiO Universitetet i Oslo

 • Master i Helseledelse – Health economic, policy and management (engelsk)
 • Master i tverrfaglig helseforskning (hel eller deltid)
 • Master of International Community health
 • Master i digitalisering i helsesektoren
 • Master i helseadministrasjon
 • Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi

Eksempel på masterstudier i Sverige

 • Master i global hälsa -Uppsala
 • Master i hälsovitenskap- Jönköping
 • Master i integrerad hälsovitenskap -Kristianstad

Frittstående kurs for tannpleiere i Kristianstad:

 • Tandhygienistens kliniska verksomhet
 • Paroditt, parodontal diagnostik og peri-implantit
 • Oral hälsa, allmenhälsa og livskvalitet hos den äldre tandspasienten

Andre kortere studier

 • Prosjektledelse
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Motiverende intervju
 • Kognitiv adferdsterapi for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning (Norsk forening for kognitiv terapi)

Spesialtannpleier

Tittel spesialtannpleier er tittel man kan bruke ved minimum 1 års relevant videreutdanning på 60 studiepoeng eller mer:

 • Videreutdanning i tannpleie og helsefremmendearbeid ved USN
 • Master i helsefremmende arbeid

Tittelen «spesialtannpleier» ble fra 1/5/24 nedfelt i  hovedtariffavtalen i KS.

Ifølge dagens regelverk, er ikke arbeidsgiver forpliktet til automatisk å gi økt lønn til de som har tatt relevant videreutdanning og/eller master. Bakgrunnen for dette, er at det ikke er et krav til videreutdanning i den stillingen de innehar.

Hovedtillitsvalgte kan kreve kompetansehevingsforhandlinger for sine medlemmer som har fullført og bestått relevant videreutdanning og/eller master. Gjennom disse forhandlingene kan de kreve høyere lønn for denne gruppen. – eller det må være avtalt med arbeidsgiver i forkant, og være en del av arbeidsgivers kompetanseplan.

Enkelte arbeidsgivere har tidligere åpnet opp for bruk av tittelen fordi man har ervervet seg spesiell kunnskap og kompetanse gjennom år, eller fordi man innehar en spesiell stilling. Denne tittelen har man da fått gjennom forhandling mellom arbeidsgiver og hovedtillitsvalgt, før utdanningen ved USN var etablert.

NTpF mener arbeidsgiver bør se nytten og behovet i tannhelsetjenesten for kompetansen tannpleierne tilegner seg ved videreutdanning i helsefremmende arbeid og gi kompensasjon for det. Kompetansebehovet er blant annet signalisert politisk gjennom årlige, økonomiske overføringer til videreutdanningen ved USN. Tannpleierforeningen mener tjenesten må styrke innsats på å fremme helsen for å redusere behandlingsbehovet både gjennom økt tverrfaglighet og individuell tilpasning. Videreutdanningen ved USN gir nødvendig kunnskap til tjenesten.