Viderutdanning

Har du lyst til å etterutdanne deg? Utvikle deg videre som tannpleier. Snuser du litt på å ta en mastergrad?

Her finner du noen muligheter som kan være aktuelle.

Studere videre etter bachelor i tannpleie?

Invester i deg selv som fagperson. Å fortsette å studere etter noen år i arbeidslivet  kan være givende og positivt utfordrende. 

Videreutdanning kan åpne nye muligheter og mastergrad kan kvalifisere for for eksempel jobb som forskningsassistent eller i forvaltningen.
Mastergrad kvalifiserer til videre studier for å ta doktorgrad.
Dersom man har pedagogikk kan man jobbe som lektor (videregående og universitet/høyskole).

Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Videreutdannelsen er samlingsbasert deltidsstudier over to år. Videreutdanningen gir 60 studiepoeng og på masternivå. 

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

En del av studiepoengene vil bli godkjent i et masterstudie i helsefremmende arbeid ved USN.

Tre kull har fullført videreutdanningen. Høsten 2021 var oppstart for 4. kull.

Nytt opptak vil være våren 2023.

"I løpet av de to studieårene har jeg utviklet meg både personlig og fagmessig, og er nå i stand til å ta en mer selvstendig rolle i samfunnet og legge sterkere fokus på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer. Dette studiet gav også mulighet til at tannpleiere fra flere steder i landet samles og blir kjent, og man får innsikt i hvordan oppgaver er løst andre steder. Dermed får man mer bredde i kunnskap og evnen til å se løsninger på andre måter."
Slavica P. Djurasovic
Spesialtannpleier

USN Universitetet i Sørøst-Norge

 • Master i helsefremmende arbeid
  (Tannpleiere som har fullført videreutdanningen i Tannpleie og helsefremmende arbeid kan bygge videre til denne masteren)

Masterstudier du kan vurdere

Her er noen forslag til videre studier. Listen er ikke uttømmende.

UiT Norges arktiske universitet- Tromsø

 • Master i helsefag
 • Master i helsefaglig utviklingsarbeid
 • Master i public health
 • Master i helseadministrasjon
 • Master i digitalisering i helsesektoren
 • Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

INN Høgskolen i Innlandet

 • Master i Folkehelsevitenskap

HiOF Høgskolen i Østfold

 • Master i Samordning av helse- og velferdstjenester

UiA Universitetet i Agder

 • Master i Folkehelsevitenskap

UiB Universitetet i Bergen

 • Master i global helse
 • Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
 • Master i helse og samfunn
 • Master i folkehelsevitenskap

Oslo Met

 • Master i empowerment og helsefremmende arbeid
 • Master i helsevitenskap
 • Master i teknologi og helse

UiO Universitetet i Oslo

 • Master i Helseledelse – Health economic, policy and management (engelsk)
 • Master i tverrfaglig helseforskning (hel eller deltid)
 • Master of International Community health
 • Master i digitalisering i helsesektoren
 • Master i helseadministrasjon
 • Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi

Eksempel på masterstudier i Sverige

 • Master i global hälsa -Uppsala
 • Master i hälsovitenskap- Jönköping
 • Master i integrerad hälsovitenskap -Kristianstad

Frittstående kurs for tannpleiere i Kristianstad:

 • Tandhygienistens kliniska verksomhet
 • Paroditt, parodontal diagnostik og peri-implantit
 • Oral hälsa, allmenhälsa og livskvalitet hos den äldre tandspasienten

Andre kortere studier

 • Prosjektledelse
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Motiverende intervju
 • Kognitiv adferdsterapi for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning (Norsk forening for kognitiv terapi)

Spesialtannpleier

Tannpleierforeningen jobber for at videreutdanning skal lønne seg og egen stillingskode og tittel spesialtannpleier nedfelt i kap 4 i hovedtariffavtalen for tannpleiere med videreutdanning i Tannpleie og helsefremmende arbeid.

Tannpleier med videreutdannelsen kan bruke tittelen om de ønsker for å synliggjøre sin kompeatanse. Det er opp til arbeidsgiver om de ønsker å gi økt lønn for kompetansen

Dersom du i dag er tilsatt som tannpleier og vurderer å ta videreutdanning eller mastergrad, bør du avtale med arbeidsgiver i forkant av utdannelsen. Dere kan her bli enige om at du skal få lønn under videreutdanning/omfanget av fri for å gjennomføre studiet, og hvilke betingelser som skal gjelde i etterkant av at du har avsluttet din videreutdanning.