Viderutdanning

Har du lyst til å etterutdanne deg? Utvikle deg videre som tannpleier. Snuser du litt på å ta en mastergrad?

Her finner du noen muligheter som kan være aktuelle.

Studere videre etter bachelor i tannpleie?

Invester i deg selv som fagperson. Å fortsette å studere etter noen år i arbeidslivet  kan være givende og positivt utfordrende. 

Videreutdanning kan åpne nye muligheter og mastergrad kan kvalifisere for for eksempel jobb som forskningsassistent eller i forvaltningen.
Mastergrad kvalifiserer til videre studier for å ta doktorgrad.
Dersom man har pedagogikk kan man jobbe som lektor (videregående og universitet/høyskole).

Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Videreutdannelsen er samlingsbasert deltidsstudier over to år. Videreutdanningen gir 60 studiepoeng og på masternivå. 

Studiet vil bidra til at tannpleiere styrker sin kompetanse og i større grad kan ivareta ulike befolkningsgruppers generelle og særskilte behov for tannhelsehjelp med økt fokus på tverrfaglig folkehelsearbeid, blant annet beskrevet i folkehelseloven.

Samtidig vektlegger studiet å styrke tannpleieres kompetanse innen klinisk tannpleie, tannpleiernes funksjon i samfunnet, og tannpleiernes veilednings- og kommunikasjonsferdigheter for å fremme samhandling med ulike befolkningsgrupper og samarbeidspartnere.

En del av studiepoengene vil bli godkjent i et masterstudie i helsefremmende arbeid ved USN.

Tre kull har fullført videreutdanningen. Høsten 2021 var oppstart for 4. kull.

Nytt opptak vil være våren 2023.

USN Universitetet i Sørøst-Norge

 • Master i helsefremmende arbeid
  (Tannpleiere som har fullført videreutdanningen i Tannpleie og helsefremmende arbeid kan bygge videre til denne masteren)
"I løpet av de to studieårene har jeg utviklet meg både personlig og fagmessig, og er nå i stand til å ta en mer selvstendig rolle i samfunnet og legge sterkere fokus på politiske og samfunnsmessige aspekters betydning for helse og tannhelseutfordringer. Dette studiet gav også mulighet til at tannpleiere fra flere steder i landet samles og blir kjent, og man får innsikt i hvordan oppgaver er løst andre steder. Dermed får man mer bredde i kunnskap og evnen til å se løsninger på andre måter."
Slavica P. Djurasovic
Spesialtannpleier

Masterstudier du kan vurdere

Her er noen forslag til videre studier. Listen er ikke uttømmende.

UiT Norges arktiske universitet- Tromsø

 • Master i helsefag
 • Master i helsefaglig utviklingsarbeid
 • Master i public health
 • Master i helseadministrasjon
 • Master i digitalisering i helsesektoren
 • Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

INN Høgskolen i Innlandet

 • Master i Folkehelsevitenskap

HiOF Høgskolen i Østfold

 • Master i Samordning av helse- og velferdstjenester

UiB Universitetet i Bergen

 • Master i global helse
 • Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
 • Master i helse og samfunn
 • Master i folkehelsevitenskap

Oslo Met

 • Master i empowerment og helsefremmende arbeid
 • Master i helsevitenskap
 • Master i teknologi og helse

UiO Universitetet i Oslo

 • Master i Helseledelse – Health economic, policy and management (engelsk)
 • Master i tverrfaglig helseforskning (hel eller deltid)
 • Master of International Community health
 • Master i digitalisering i helsesektoren
 • Master i helseadministrasjon

Eksempel på masterstudier i Sverige

 • Master i global hälsa -Uppsala
 • Master i hälsovitenskap- Jönköping
 • Master i integrerad hälsovitenskap -Kristianstad

Frittstående kurs for tannpleiere i Kristianstad:

 • Tandhygienistens kliniska verksomhet
 • Paroditt, parodontal diagnostik og peri-implantit
 • Oral hälsa, allmenhälsa og livskvalitet hos den äldre tandspasienten

Aktuelle kortere studier

 • Prosjektledelse
 • Praktisk pedagogisk utdanning
 • Motiverende intervju

Spesialtannpleier

Tannpleierforeningen jobber for at videreutdanning skal lønne seg og egen stillingskode og tittel spesialtannpleier nedfelt i kap 4 i hovedtariffavtalen for tannpleiere med videreutdanning i Tannpleie og helsefremmende arbeid.

Tannpleier med videreutdannelsen kan bruke tittelen om de ønsker for å synliggjøre sin kompeatanse. Det er opp til arbeidsgiver om de ønsker å gi økt lønn for kompetansen

Dersom du i dag er tilsatt som tannpleier og vurderer å ta videreutdanning eller mastergrad, bør du avtale med arbeidsgiver i forkant av utdannelsen. Dere kan her bli enige om at du skal få lønn under videreutdanning/omfanget av fri for å gjennomføre studiet, og hvilke betingelser som skal gjelde i etterkant av at du har avsluttet din videreutdanning.