Vedtekter

Vedtekter for Norsk Tannpleierforening vedtatt på landsmøtet 5/5/23

§ 1 NAVN OG FORMÅL

1.1  Norsk Tannpleierforening er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- og
interesseorganisasjon for tannpleierne i Norge.

1.2 Foreningen skal være en aktiv pådriver for et inkluderende og bærekraftig samfunn.

1.3 Foreningen skal være pådriver for utvikling av tannpleieryrket i et brukervennlig og samfunnstjenlig perspektiv.

1.4 Foreningen skal ivareta tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår som sikrer yrkesgruppens posisjon, lønnsutvikling og muligheter i arbeidslivet

§ 2 MEDLEMSSKAP

2.1       Som medlemmer kan opptas tannpleiere med norsk autorisasjon.  

2.2       Som studentmedlemmer kan opptas studenter ved tannpleierutdanningene. 

2.3       Studentmedlemskap går automatisk over til yrkesaktivt medlemskap etter fullført utdanning.  

2.4       Medlemmer kan foreslå kandidater overfor hovedstyret som æresmedlem, og hovedstyre kan selv utpeke særlig fortjente personer som æresmedlemmer. 

2.5       Medlemmene har et individuelt og personlig medlemskap i NTpF med rettigheter og plikter fastsatt i NTpFs vedtekter eller vedtak fattet av NTpFs styrende organer.

§ 3 UTMELDING

3.1       Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding, jfr medlemsavtalen. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen finner sted.  

3.2       Utmelding kan ikke skje i perioder der forbundet har varslet konflikt eller er i konflikt   

§ 4 KONTINGENT

4.1       Kontingent for medlemmer og studentmedlemmer i NTpF, fastsettes av hovedstyret.  

§ 5 ORGANISASJON

NTpF består av følgende:

 1. Lokalavdelinger
 2. Landsmøte
 3. Hovedstyre
 4. Valgkomité

§ 6 LOKALAVDELINGER

6.1       NTpFs medlemmer skal som hovedregel inngå i NTpFs lokalavdelinger.  

6.2       Hovedstyret vedtar den lokale organiseringen.  

6.3       NTpFs landsmøte vedtar vedtekter for lokalavdelingene. 

§ 7 LANDSMØTE

7.1       Landsmøtet er NTpFs øverste organ  

7.2       Landsmøtet består av hovedstyret og to delegater fra hver lokalavdeling, hvor den ene bør være en hovedtillitsvalgt eller tillitsvalgt fra den respektive fylkeskommune.  
Disse har tale-, forslags- og stemmerett, men hovedstyret har ikke stemmerett i spørsmål om regnskap og beretning. 

7.3       Valgkomiteen skal være representert på Landsmøte med en representant, fortrinnsvis leder.   

7.4       Følgende kan møte på landsmøtet:  

 • Medlemmer  
 • NTpFs ansatte  
 • Æresmedlemmer  
 • Redaktøren av NTpFs fagtidsskrift  
 • Studentmedlemmer i NTpF  

7.5       Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år innen utgangen av desember måned.  

7.6       Landsmøtet innkalles av hovedstyret. Sted og tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med 6 måneders varsel. Innkalling og sakspapirer sendes delegatene senest 4 uker før landsmøtet. Innkalling og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.  

7.7       Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende tre måneder før landsmøtet.  

7.8       Ordinært landsmøte skal behandle:  

 1. Konstituering:
 1. Valg av dirigent(er)  
 2. Navneopprop  
 3. Godkjenning av innkalling  
 4. Godkjenning av dagsorden  
 5. Valg av referent(er)  
 6. Valg av tellekorps  
 7. Valg av to uavhengige personer til å godkjenne og signere protokoll  

2. Godkjenning av forretningsorden  

3. Hovedstyrets beretning for landsmøteperioden  

4. Revidert regnskap  

5. Innkomne forslag  

6. Vedtekter  

7. Prinsipprogram/strategiplan for kommende landsmøteperiode  

8. Langtidsbudsjett  

9. Valg :

 1. 9.1       Valg av leder  
 2. 9.2       Valg av nestleder  
 3. 9.3       Valg av tre hovedstyremedlemmer  
 4. 9.4       Valg av tre vararepresentanter til hovedstyret  
 5. 9.5       Valg av 3 representanter til valgkomiteen og en vararepresentant 

7.9       Alle valg skal foregå skriftlig eller digitalt, dersom det foreligger forslag på flere kandidater eller om noen av delegatene forlanger dette.  

7.10     Ekstraordinært landsmøte holdes når hovedstyret eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig. 

7.11     Ekstraordinært landsmøte innkalles med 1 måned varsel, og kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.  
Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med alminnelig flertall dersom disse vedtekter ikke bestemmer annet. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakt kan ikke benyttes.  

§ 8 HOVEDSTYRET

8.1       Hovedstyret er NTpFs øverste organ i landsmøteperioden, og består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer valgt på landsmøtet. Hovedstyret kan etter søknad frita hovedstyremedlem som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 
Dersom valgt leder fratrer sitt verv, rykker nestleder automatisk opp som leder. Dersom nestleder trer ut av sitt verv/rykker opp, velger hovedstyret ny nestleder blant hovedstyrets faste medlemmer.  

8.2       Hovedstyret skal møtes minimum fire ganger per år.  

8.3       Hovedstyret innkalles til møte når leder eller minst 3 av hovedstyrets medlemmer krever det.  

8.4       Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

8.5       Hovedstyret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.  

8.6       Hovedstyret er ansvarlig for foreningens økonomiske drift.  

8.7       Hovedstyret skal vedta krav og prioriteringer i forbindelse med sentrale lønnsforhandlinger. Hovedstyret har myndighet til å godta eller forkaste forhandlingsresultatet.  

8.8       Hovedstyret skal oppnevne representanter til formelle organer i hovedorganisasjon og andre organisasjoner foreningen er tilsluttet.  

8.9       Hovedstyret meddeler prokura og bestemmer hvem som skal ha anvisningsmyndighet.  

8.9       Hovedstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU), bestående av leder, nestleder og ett hovedstyremedlem, som utfører oppgaver gitt av hovedstyret.  

8.10     Fra hovedstyrets møter skal det føres protokoll, som gjøres tilgjengelig for NTpFs lokalavdelinger.   

§ 9 VALGKOMIÉEN

9.1       Valgkomitéen er valgt av landsmøtet og består av en leder og 2 medlemmer, med 1 varamedlem.  

9.2       Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på landsmøtet.  

9.3       Valgkomitéen er representert på landsmøtet for å legge fram forslag til valg.  

§ 10 UTELUKKELSE OG SUSPENSJON

10.1     NTpFs hovedstyre kan utelukke medlemmer som handler mot NTpFs vedtekter, lovlige fattede vedtak, eller på annen måte skader NTpF eller yrket.  

10.2     NTpFs hovedstyret kan vedta suspensjon av tillitsvalgte på arbeidsplassene og i alle ledd i organisasjonen for en bestemt tid, dersom de handler mot NTpFs vedtekter eller vedtak og retningslinjer gitt av NTpFs landsmøte eller hovedstyre. NTpFs hovedstyre kan også vedta suspensjon av tillitsvalgte som på annen måte motarbeider NTpFs interesser eller åpenbart ikke er i stand til å skjøtte sitt verv.  
Tillitsvalgte som blir suspendert beholder sine rettigheter som medlemmer med mindre hovedstyret gjør vedtak om noe annet.  

10.3     Det må ikke fattes vedtak om utelukkelse eller suspensjon før vedkommende, skriftlig, er gjort kjent med saken og har fått anledning til å uttale seg. 
Vedtak om utelukkelse eller suspensjon krever 2/3 flertall.  

10.4     Den utelukkede eller suspenderte har adgang til å anke avgjørelsen til NTpFs landsmøte. 
Frist for anke er én måned etter at melding om utelukkelse eller suspensjon er dokumentert postlagt til vedkommende sin oppgitte adresse. Anken kan ikke gi utsettende virkning av utelukkelsen eller suspensjonen.  

10.5     Et medlem som er utelukket, kan gjenopptas som medlem etter vedtak i hovedstyret. Det kreves 2/3 flertall. 

§ 11 FOND

11.1     NTpF skal ha et konfliktfond og et reservefond. 

11.2     Hovedstyret fastsetter regler for bruk av konfliktfondet til utgifter ved streik og lockout. Annen bruk av midlene kan bare vedtas av landsmøtet.  

11.3     Reservefondet er et driftsfond som disponeres av hovedstyret.  

11.4     Plassering av fondsmidler avgjøres av hovedstyret. 

§ 12 REGNSKAP OG REVISJON

12.1     NTpFs regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.   

§ 13 TILSLUTNING TIL ANNEN HOVEDORGANISASJON OG INTERNASJONALE FORENINGER

13.1     Tilslutning til, og utmelding av hovedorganisasjon eller internasjonale foreninger, kan bare foreslås av hovedstyret. Forslaget må deretter vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall.  

13.2     Leder skal være NTpFs 1.representant og NTpFs 2. representant kan utpekes av styret blant medlemmene i NTpF, til internasjonale foreninger  

§ 14 NTpFs FAGTIDSSKRIFT

14.1     NTpF skal ha et aktivt og aktuelt fagtidsskrift for tannpleiere. Hovedstyret er ansvarlig for at foreningen har slikt tidsskrift eller alternativ, og kan revurdere saken ved behov.   

14.2     Tidsskriftet skal gjenspeile NTpFs virksomhetsområder og dekke samfunnspolitiske saker relatert til disse.   

14.3     NTpF er ansvarlig utgiver av fagtidsskriftet. Redaktøren er ansvarlig for fagtidsskriftets innhold, jfr. Redaktørplakaten. 

§ 15 VEDTEKTSENDRING

15.1   Endringer av vedtektene kan bare vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall

§ 16 OPPLØSNING

16.1   Oppløsning av NTpF kan bare foretas på ordinært landsmøte, og krever 3/4 flertall.

16.2   Landsmøte som behandler oppløsning skal også treffe vedtak om disponering av foreningen midler, fortrinnsvis avsatt til fond for opprettelse av en ny tannpleierforening.

§ 17 GYLDIGHET

17.1     Disse vedtektene er vedtatt på NTpFs Landsmøte5. mai 2023 og trer i kraft umiddelbart.