Vedtekter

Vedtekter for Norsk Tannpleierforening

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Norsk Tannpleierforening – NTpF

§ 2 FORMÅL

NTpF er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for tannpleiere.
NTpFs formål er :

 • å ivareta medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser.
 • å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

§ 3 MEDLEMSSKAP

 • Som medlemmer kan opptas autoriserte tannpleiere.
 • Som studentmedlemmer kan opptas studenter ved tannpleierutdanningene.
 • Etter forslag fra medlemmene kan foreningens landsstyre utpeke særlig fortjente personer som æresmedlemmer.

Inn- og utmelding skal sendes skriftlig til NTpFs sekretariat.

§ 4 KONTINGENT

Landsstyret fastsetter NTpFs kontingent og innkreving av denne.
Medlemmet skal trekkes månedlig via arbeidsgiver, få tilsendt faktura hvert kvartal eller ha avtalegiro.

Forfalt, ikke betalt kontingent kan føre til tap av rettigheter i NTpF.
Medlem som ikke har betalt siste års kontingent kan utelukkes.

Medlem som er utelukket på grunn av manglende innbetaling av kontingent kan igjen opptas som medlem når alle kontingentrestanser er innbetalt.

Kontingenteringer iverksettes ved utgangen av den måneden endringen av lønn finner sted.

§ 5 REPRESENTASJON

Landsmøtet er NTpFs høyeste myndighet og består av to representanter fra hver lokalavdeling.
NTpF nasjonalt dekker utgiftene til en delegat fra hver lokalavdeling. NTpFs lokalavdeling dekker selv utgiftene for den andre delegaten.

Landsstyrets medlemmer deltar på landsmøtet og har stemmerett unntatt i spørsmål om beretning og regnskap.

§ 6 LANDSMØTE

Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år innen utgangen av juni måned.
Alle NTpFs medlemmer har møterett.
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret ihende tre måneder før landsmøtet.
Innkalling og saksliste må være sendt NTpFs delegater senest én måned før landsmøtet avholdes.

 1. Ordinært landsmøte skal behandle:
  1. Konstituering
  1.1 Valg av dirigent(er)
  1.2 Navneopprop
  1.3 Godkjenning av innkalling
  1.4 Godkjenning av dagsorden
  1.5 Valg av referent(er)
  1.6 Valg av tellekorps
  1.7 Valg av to personer til protokoll komité som ikke er medlemmer av landsstyret
 2. Godkjenning av forretningsorden
 3. Landsstyrets beretning for landsmøteperioden
 4. Revidert regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Strategiplan for kommende landsmøteperiode
 7. Langtidsbudsjett
 8. Valg
  8.1 Valg av leder
  8.2 Valg av nestleder
  8.3 Valg av tre landsstyremedlemmer
  8.4 Valg av tre vararepresentanter til landsstyret

Valg av 3 representanter til valgkomiteen og en vararepresentant

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger forslag på flere kandidater eller om noen av delegatene forlanger dette.

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller minst 1/3 av medlemmene.

Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med 1 måned varsel, og kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.
Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med alminnelig flertall dersom disse vedtekter ikke bestemmer annet.
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Fullmakt kan ikke benyttes.

§ 7 LANDSSTYRET

Landsstyret er NTpFs høyeste organ i landsmøteperioden, og består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer.

Landsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og ett landsstyremedlem. AU skal forberede saker til landsstyret, og kan av landsstyret pålegges å følge opp spesielle saker.

Landsstyret skal trekke opp de generelle retningslinjer og ha det overordnede ansvar for foreningens virksomhet. Landsstyret skal vedta budsjett og godkjenne regnskap, avsluttet pr. 31. desember.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme.

Landsstyret utnevner en fagansvarlig blandt styrets medlemmer.
Landsstyret skal møtes inntil fire ganger per år.

NTpF skal representeres med 1. og 2. representant i internasjonale foreninger. Leder skal være NTpFs 1.representant og NTpFs 2. representant kan utpekes av styret blant medlemmene i NTpF.

Redaktøren har møterett i landsstyret.
Fra landsstyrets møter føres protokoll.

§ 8 TILSLUTNING TIL ANNEN HOVEDORGANISASJON

Tilslutning til annen hovedorganisasjon og andre internasjonale samarbeids- organisasjoner kan bare foreslås av landsstyret. Forslaget må deretter vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall.

§ 9 VEDTEKTSENDRING

Endringer av vedtektene kan bare skje på landsmøtet med 2/3 flertall.

§ 10 UTELUKKELSE

Medlemmer som handler i strid med NTpFs vedtekter, eller på annen måte er til skade for foreningen, kan av landsstyret utelukkes av NTpF.

Melding om utelukkelse skal gis skriftlig. Landsstyrets avgjørelse kan ankes til landsmøtet. Anken kan ikke gi utsettende virkning av utelukkelsen. 

§ 11 OPPLØSNING

Oppløsning av NTpF kan bare foretas på ordinært landsmøte.
Oppløsning krever 3/4 flertall.
Landsmøte som behandler oppløsning skal også treffe vedtak om disponering av foreningen midler, fortrinnsvis avsatt til fond for opprettelse av en ny tannpleierforening.

§ 12 GYLDIGHET

Disse vedtektene er vedtatt på NTpFs ekstraordinære landsmøte 19. august og trer i kraft fra 1. januar 2022.