Arbeidsmiljø

Alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Det gjelder både ansatte og ledere. Det finnes mange måter å jobbe med arbeidsmiljøet, her kommer noen tips til steder å finne verktøy og informasjon.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

  • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomheten organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger.
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Unio om arbeidsmiljø

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet.
I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet.
Sykefraværet går også ned.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er et viktig redskap for å verne om arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og andre faglige rettigheter. På Lovdata finner du hele loven

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Les mer

 

Et godt samarbeid er en forutsetning for å lykkes.

Organisatorisk arbeidsmiljø

I Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell er de organisatoriske arbeidsbetingelsene «selve ryggraden» i arbeidsmiljøet, og er derfor viet en sentral plassering i modellen. Det illustrerer at de organisatoriske betingelsene er viktige i seg selv, i tillegg til at de påvirker alle de andre arbeidsbetingelsene (dvs. de psykososiale, ergonomiske, fysiske, kjemiske og biologiske). Hvordan arbeidet er organisert og lagt til rette, har med andre ord stor betydning for hvilke eksponeringer arbeidstakerne utsettes for på alle arbeidsmiljøområder og har derfor stor betydning for arbeidsmiljøet generelt. Betydningen av det organisatoriske arbeidsmiljøet understrekes også i arbeidsmiljøsatsingens budskap om at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Organisatorisk arbeidsmiljø handler også om hvordan arbeidsplassen er utformet og innredet for det arbeidet som virksomheten utfører. Arbeidsmiljøloven bygger på at arbeidsmiljøproblemer i betydelig grad har sammenheng med måten arbeidet er utformet og organisert på. Årsakene til ulike arbeidsmiljøproblemer er ofte knyttet til hvordan arbeidet er organisert og gjennomført. Det er også som regel her vi finner løsningen og hvor forebyggende tiltak bør være rettet.
Alle arbeidsplasser har organisatoriske arbeidsbetingelser, et organisatorisk arbeidsmiljø – uavhengig av hva slags arbeid virksomheten utfører. Ikke alle arbeidstakere utsettes for helsefarlige kjemikalier.

Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets definisjon av psykososialt arbeidsmiljø omfatter først og fremst de sosiale arbeidsfaktorene, det vil si de mellommenneskelige relasjonene.
Arbeidstilsynet benytter følgende definisjon: Psykososialt arbeidsmiljø dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse.
STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) definerer psykososialt arbeidsmiljø som at det handler om arbeidssituasjon, arbeidsinnhold og samhandling på jobb. Begrepet omfatter psykologiske arbeidsfaktorer; opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold, og sosiale arbeidsfaktorer; det mellommenneskelige samspillet på jobb.
Samlebetegnelsen psykososialt arbeidsmiljø viser altså til begge disse to aspektene ved arbeidet.

Omstilling

Arbeidstaker har både en plikt og en rett til å medvirke under omstilling

Arbeidstilsynet ser ved tilsyn på om det finnes en rutine for omstillingsprosesser (Internkontrollforskriften), om det finnes en plan for informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling (Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) e) og om det finnes kartlegging, risikovurdering og tiltak (Aml. 3-1 (2) d)

Nettsider til hjelp

Idebanken.org – inspirasjonskilde for å jobbe med inkluderende arbeidsliv (IA) og verktøykasse. Her finner du tips, råd og verktøy som for eksempel #Råbra – en metode for positive tilbakemeldinger og forbedring på jobben.

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) – nasjonalt kunnskapsorgan innen arbeidsmiljø og arbeidshelse. Her finner du systematiske kunnskapsoppsummeringer, og linker til verktøy som en bra dag på jobb og arbeidsmiljøportalen.

En bra dag på jobb – gratis verktøy for et bedre arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøportalen –  kunnskap, opplæring og bransjeverktøy.

Arbeidsmiljøguiden

Er du spesielt interessert i arbeidsmiljø?

Kurs i godt arbeidsmiljø for tillitsvalgte i Unio

Unio-forbundene har i samarbeid med Arbeidstilsynet utviklet et e-læringskurs. I det nye kurstilbudet kan du lære mer om hvordan du som tillitsvalgt kan bidra i arbeidsmiljøarbeidet. Kurset passer også for verneombud, ledere og HR- og HMS-ansatte og andre som er spesielt intressert i arbeidsmijø.