Arbeidsmiljø

Alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Det gjelder både ansatte og ledere. Det finnes mange måter å jobbe med arbeidsmiljøet, her kommer noen tips til steder å finne verktøy og informasjon.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

  • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomheten organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger.
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Unio om arbeidsmiljø

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet.
I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet.
Sykefraværet går også ned.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er et viktig redskap for å verne om arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og andre faglige rettigheter. 

På Lovdata finner du hele loven

 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Les mer

 

Endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 ble det innført en del endringer i arbeidsmiljøloven. Fra nyttår har en person status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at det foreligger et oppdragsforhold.

Fra nyttår utvides drøftingsplikten til å omfatte arbeidsgivers bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.

Drøftingsplikten er utvidet til også å gjelde når én av partene, de tillitsvalgte eller arbeidsgiver, krever det.

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering også gjelder mot seksuell trakassering. Arbeidsmiljøloven slår i dag fast at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Selv om det ikke er tvil om at seksuell trakassering også er dekket av dagens bestemmelse, vil en presisering kunne bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Fra nyttår vil alle som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i en virksomhet i mer enn tre år ha krav på fast ansettelse.

Lovverket har tidligere stilt krav om enten tre eller fire års midlertidig ansettelse, avhengig av hva som var grunnlaget for midlertidigheten. Etter endringen spiller det ingen rolle hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen – den ansatte har uansett krav på å bli fast ansatt etter å ha vært midlertidig ansatt i tre år.

Et godt samarbeid er en forutsetning for å lykkes.

Organisatorisk arbeidsmiljø

I Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell er de organisatoriske arbeidsbetingelsene «selve ryggraden» i arbeidsmiljøet, og er derfor viet en sentral plassering i modellen. Det illustrerer at de organisatoriske betingelsene er viktige i seg selv, i tillegg til at de påvirker alle de andre arbeidsbetingelsene (dvs. de psykososiale, ergonomiske, fysiske, kjemiske og biologiske). Hvordan arbeidet er organisert og lagt til rette, har med andre ord stor betydning for hvilke eksponeringer arbeidstakerne utsettes for på alle arbeidsmiljøområder og har derfor stor betydning for arbeidsmiljøet generelt. Betydningen av det organisatoriske arbeidsmiljøet understrekes også i arbeidsmiljøsatsingens budskap om at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Organisatorisk arbeidsmiljø handler også om hvordan arbeidsplassen er utformet og innredet for det arbeidet som virksomheten utfører. Arbeidsmiljøloven bygger på at arbeidsmiljøproblemer i betydelig grad har sammenheng med måten arbeidet er utformet og organisert på. Årsakene til ulike arbeidsmiljøproblemer er ofte knyttet til hvordan arbeidet er organisert og gjennomført. Det er også som regel her vi finner løsningen og hvor forebyggende tiltak bør være rettet.
Alle arbeidsplasser har organisatoriske arbeidsbetingelser, et organisatorisk arbeidsmiljø – uavhengig av hva slags arbeid virksomheten utfører. Ikke alle arbeidstakere utsettes for helsefarlige kjemikalier.

Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets definisjon av psykososialt arbeidsmiljø omfatter først og fremst de sosiale arbeidsfaktorene, det vil si de mellommenneskelige relasjonene.
Arbeidstilsynet benytter følgende definisjon: Psykososialt arbeidsmiljø dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse.
STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) definerer psykososialt arbeidsmiljø som at det handler om arbeidssituasjon, arbeidsinnhold og samhandling på jobb. Begrepet omfatter psykologiske arbeidsfaktorer; opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold, og sosiale arbeidsfaktorer; det mellommenneskelige samspillet på jobb.
Samlebetegnelsen psykososialt arbeidsmiljø viser altså til begge disse to aspektene ved arbeidet.

Omstilling

Arbeidstaker har både en plikt og en rett til å medvirke under omstilling

Arbeidstilsynet ser ved tilsyn på om det finnes en rutine for omstillingsprosesser (Internkontrollforskriften), om det finnes en plan for informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling (Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) e) og om det finnes kartlegging, risikovurdering og tiltak (Aml. 3-1 (2) d)

Nettsider til hjelp

Idebanken.org – inspirasjonskilde for å jobbe med inkluderende arbeidsliv (IA) og verktøykasse. Her finner du tips, råd og verktøy som for eksempel #Råbra – en metode for positive tilbakemeldinger og forbedring på jobben.

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) – nasjonalt kunnskapsorgan innen arbeidsmiljø og arbeidshelse. Her finner du systematiske kunnskapsoppsummeringer, og linker til verktøy som en bra dag på jobb og arbeidsmiljøportalen.

En bra dag på jobb – gratis verktøy for et bedre arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøportalen –  kunnskap, opplæring og bransjeverktøy. Desember 2023 ble bransjeprogrammet -Helseklinikker lansert. Der har tannpleier vært med i ressursgruppen.

Bransjeprogram- Helseklinikker

Arbeidsmiljøguiden

Er du spesielt interessert i arbeidsmiljø?

Kurs i godt arbeidsmiljø for tillitsvalgte i Unio

Unio-forbundene har i samarbeid med Arbeidstilsynet utviklet et e-læringskurs. I det nye kurstilbudet kan du lære mer om hvordan du som tillitsvalgt kan bidra i arbeidsmiljøarbeidet. Kurset passer også for verneombud, ledere og HR- og HMS-ansatte og andre som er spesielt intressert i arbeidsmijø.