For tillitsvalgte

Informasjon og verktøy som kan være nyttige i vervet som tillitsvalgt.

Oppgaver tillitsvalgte skal ha kompetanse til å løse

Opplæring av tillitsvalgte

I aktivitetskalenderen på forsiden finner du planlagte kurs for tillitsvalgte. Det er også en del nettkurs du kan ta. På siden vår om arbeidsmiljø kan du plukke opp tips på nettsider å finne nyttig informasjon.

Reiseutgifter ved tillitsvalgtsamlinger eller medlemsmøter

Du får dekket reiseutgifter og utlegg ifm. møter med medlemmer og tillitsvalgtsamlinger. På denne siden, under «reiseutgifter og utlegg» finner du veiledning til reiseregningsapp og beskrivelse av hvordan du sender inn.

Hvorfor skal jeg være medlem i NTpF 2024

Aktuelt regelverk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven finner du her i lovdata.

Men nettsiden arbeidsmiljøloven.com er også bra nettside for informasjon

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Her finner du forskriften på Arbeidstilsynets sider

Omstilling

Arbeidstilsynet  har en temaside om omstilling.
Den finner du her.

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale forhandlinger foregår som regel på høsten, i etterkant av de sentrale forhandlingene. I Oslo kommune og KS-sektorens kapittel 4 gjennomføres lokale forhandlinger bare når det blir satt av en pott sentralt. I KS-sektorens kapittel 3 og 5, og i staten gjennomføres lokale lønnsforhandlinger hvert år. I Spekter er det både lokal og sentral lønnsforhandling.

Parter i de lokale forhandlingene er arbeidsgiver, samt NTpF sin HTV. Det kan også være andre som NTpF har gitt fullmakt til å representere NTpF sine medlemmer. Det er arbeidsgivers ansvar å kalle inn til innledende drøftingsmøte i forkant av forhandlingene samt legge de praktiske rammene for forhandlingene.

Innsamling av data

 • Gjør dere kjent med resultatet av de siste sentrale forhandlingene
 • Be om tallmateriale fra arbeidsgiver som viser total lønnsmasse, antall ansatte, samt lønnsutvikling, lønnsnivå og stillingskoder
  • Få medlemmene til å skrive krav. Informer om kravfrister og hvilke krav medlemmene eventuelt bør legge vekt på

Drøftingsmøter

 • Arbeidsgiver har ansvar for innkalling
 • Benytt anledningen til å diskutere lokale kriterier. Presenter hva dere vil legge vekt på under forhandlingene
 • Husk at tillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene
 • Klargjør hva som skjer ved et eventuelt brudd
 • Arbeidsgiver skriver referat

Vurderinger

 • Hva ønsker du/dere å forhandle om?
 • Forbered argumenter
  • Sammenlign lønnsutvikling for egne medlemmer med andre arbeidstakere lokalt. Finnes det skjevheter? (eksempel klinikkleder tannlege/tannpleier)

Utforming av krav

 • Undersøk om arbeidsgiver benytter et eget kravskjema. Hvis ikke, bruk NTpF sitt kravskjema som kan lastes ned her.
 • Gjennomgå og systematiser kravene. Lag en prioriteringsliste og nedjuster urimelige krav. Konferer gjerne med rådgivere i NTpF
 • Regn ut rammen for totalkrav
 • Snakk med enkeltmedlemmer for mer argumentasjon eller tilleggsopplysninger
 • Oversend kravene til arbeidsgiver innen fastsatt frist

Forhandlingsutvalg

 • Avklar hvem som skal forhandle og hvem som skal være bisitter(e). Som regel vil utvalget bestå av forhandler og en eller to bisittere
 • NTpF anbefaler alltid å ha med bisitter. Bisittere har som oppgave å observere samt være rådgiver for forhandleren når utvalget tar særmøter underveis i forhandlingsløpet
 • Lag avtale om bakvakt. En bakvakt er en støttespiller som er tilgjengelig på telefon og som kan benyttes ved behov. Det kan være en erfaren forhandler, en HTV i annet fylke eller en av NTpF sine rådgivere

Vurder strategien

 • Hvilke alternativer har vi?
 • Hva vinner/taper vi på «å stå på kravene»?
 • Hvordan passer resultatet inn i vår langsiktige strategi?
 • Vurder risikoen ved et eventuelt brudd
 • Gjør dere kjent med reglene for tvisteløsninger
 • Husk å kontakte NTpF`s administrasjon dersom dere vurderer brudd

Protokoll

 • Protokoll fra forhandlingene settes opp av arbeidsgiver
 • Sørg for å få med informasjon om tid og sted for forhandlingene og hvem som er til stede. Vær nøye med formuleringene slik at senere tvister rundt fortolkning unngås. Husk at begge parter har rett til å få med sine synspunkter i protokollen
 • Sjekk særlig virkningsdato, stillingskoder og ny lønn

Evalueringer

 • Kartlegg resultatet. Det er viktig å ha klart for seg hvilke utfordringer som gjenstår å ta tak i til neste oppgjør
 • Hvordan fungerte forberedelsene?
 • Gikk forhandlingene etter planen?
 • Hva kan/bør endres ved neste års forhandlinger?

Informasjon om resultatet

 • Arbeidsgiver har ansvar for å informere om resultatet, og når sperrefristen oppheves

Det er viktig å stille på drøftingsmøtet fordi mye av grunnlaget for forhandlingene og også de praktiske rammene rundt forhandlingene avklares her.

På drøftingsmøtet eller forberedende møte som det heter i noen tariffområder, skal de lokale forhandlingene forberedes. Møtet innkalles til av arbeidsgiver, og det er forhandlingenes parter som skal møtes. Det innebærer at NTpF sin hovedtillitsvalgt skal innkalles til møtet sammen med hovedtillitsvalgte fra de øvrige forbundene i virksomheten.

Innholdet på drøftingsmøtet

På drøftingsmøtet skal arbeidsgiver legge frem lønnsstatistikk og oversikt som danner grunnlaget for forhandlingene. Det er også naturlig å gjennomgå gjeldende lønnspolitisk plan der dette er etablert.

Videre gjøres det rede for det økonomiske grunnlaget for forhandlingene, enten det dreier seg om størrelsen på den lokale potten, noe som vil være relevant ved lokale forhandlinger i stat, Oslo kommune eller KS sektorens kapittel 4, eller om det dreier seg om lokale forhandlinger uten noen avsatt pott, som for eksempel KS sektorens kapittel 3 og 5.

Dersom det er knyttet særlige føringer til den lokale potten, eller det er oppstått spesielle ting i de sentrale forhandlingene som får konsekvenser lokalt, må dette også drøftes på møtet. På møtet avklares også praktiske ting knyttet til forhandlingene, som for eksempel kravfrist, forhandlingsdato, om det skal leveres krav på spesielle kravskjemaer osv.

Hjemmel for drøftingsmøtet

Slike møter er hjemlet i tariffavtalene i de ulike sektorene. Som eksempel nevnes at drøftingsmøtet i kommunal sektor (KS) er hjemlet i Hovedtariffavtalens kapittel 3 pkt. 3.2.1. I statlig sektor i Hovedtariffavtalens kapittel 2 pkt 2.6.3 og i Oslo kommune i Dok. 25, del B pkt 1.2.5.

Dette vil si at alle plikter å avholde slike møter.

NTpF anbefaler alltid å ha både bisitter og bakvakt under forhandlinger. Dette for å sikre deg både rådgivning og ryggdekning i forhandlingssituasjoner.

Bisittere har som oppgave å observere samt være rådgiver for forhandleren. Bisitter er gjerne tillitsvalgt eller et annet NTpF-medlem.

En bakvakt er en støttespiller som er tilgjengelig på telefon og som kan benyttes ved behov. Det kan være en erfaren forhandler, en lokallagsleder, eller en av NTpF sine rådgivere.

Dersom det går mot brudd i de lokale forhandlingene må forhandler kontakte NTpF sin administrasjon for rådgivning. Administrasjonen følger opp alle NTpF`s bruddsaker. I mange tilfeller vil man klare å komme til enighet i forhandlingenes siste fase. Dersom det skulle bli brudd er det arbeidsgiver som setter opp bruddprotokoll. Bruddprotokollen inneholder arbeidsgivers siste tilbud og NTpF sitt siste krav.

KS – kapittel 5 og 3

Brudd i kapittel 5 og 3 behandles i lokal nemnd. Se Hovedavtalens del A § 6-2 Lokal nemnd.

Før man kommer til behandling i nemnda skal hver av partene levere et prosesskriv. Prosesskrivet inneholder en fremstilling av saken, herunder ofte litt om de innledende forhandlingsrunder, og særlig om bruddet og årsaken til at det ble brudd i de lokale forhandlingene. I prosesskrivet argumenterer partene for sitt syn.

KS – kapittel 4

Dersom det blir brudd i kapittel 4 gjelder ankebestemmelsen i Hovedavtalens del A § 6-3. Her fremgår det at anken først bringes til organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. Gjennom denne behandlingen prøver partene å finne en løsning. Dersom dette ikke fører frem bringes saken inn for nemndsbehandling i sentralt ankeutvalg.

Dersom saken skal opp i sentralt ankeutvalg skriver hver av partene prosesskriv som må leveres innen fastsatt frist. Etter behandling avgjør ankeutvalget tvisten.

Stat

Ved brudd i lokale forhandlinger bringer hver av partene tvisten inn for Statens lønnsutvalg jf. Hovedtariffavtalen kapittel 2 pkt. 2.7.

Oslo kommune

Ved brudd i forhandlingene sendes bruddprotokollen til organisasjonenes sentrale ledd. Dersom saken ikke løses ved forhandlinger mellom de sentrale parter, bringes tvisten inn for et ankeutvalg, jf. Dok. 25 § 16.3.

Retningslinjer for valg av Hovedtillitsvalgt (HTV) og Tillitsvalgt(TV) i NTpF

Prolongering

Med bakgrunn i i oppløsningsvedtakene for fylkene Vestfold/Telemark, Viken og Troms/Finnmark velger NTpF å prolongere valgene som er gjort i disse fylkene og for de som er valgt prolongeres perioden frem til 31.12.2023.

Det gjennomføre nye valg ved oppstart av de nye fylkene.