Politisk arbeid

Norsk Tannpleierforening er en partipolitisk uavhengig fagforening. Norsk Tannpleierforening jobber likevel med forskjellig politiske spørsmål knyttet til tannhelse opp mot politikere, myndigheter og embetsverk.

Tannpleierforeningens politiske arbeid

En viktig del av vårt arbeid for å ivareta yrkesgruppen og synliggjøre tannpleierne ved å være høringsinstans til politiske høringer.

Her ivaretar vi samfunnsperspektivet, munnhelse, yrkesgruppen, forebygging og helsefremming og tannhelsetjenesten der disse perspektivene er viktig å få frem og ivareta slik at munnhelse ikke blir utelatt.

Tannpleierforeningen jobber politisk gjennom skriftlige og muntlige høringer på Stortinget, og møter med politiske partier.

Helsepolitikk

Møter med myndigheter:

  • Helsedirektoratet
  • Helse- og omsorgsdepartementet

Utdanningspolitikk

Tannpleierforeningen deltar i:

  • Nasjonalt nettverk for tannpleiervitenskap – møter mellom tannpleierutdanningen og  NTpF
  • Nasjonalt fagorgan for odontologisk forskning og undervisning (Tannpleierforeningen har observatør plass)
Internasjonalt jobber Tannpleierforeningen politisk gjennom de internasjonale tannpleierforeningene (EFDH og IFDH) 

Gjennom Unio er Tannpleierforeningen representert i flere utvalg og arbeidsgrupper som for eksempel forhandlingsutvalg, Kontaktgruppe for inkluderende arbeidsliv (IA) og arbeidsmiljø og Arbeidsgruppe for høyere utdanning og forskning.

Høringer

 Høringssvar til forslag til lov- forskriftsendringer for å motvirke kroppspress

Representantforslag 244 og 169
Representantforslag 8-200 S
Representantforslag 198 S

Høringssvar til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

NTpF -Høringssvar til endringer i tobakksskadeloven

Høringssvar til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg

09.02.2021: Innspill til helse- og omsorgskomiteen Hei Geir–Jørgen Bekkevold, Helse- og omsorgskomiteen

Som leiar av Norsk Tannpleierforening, NTpF, tar eg kontakt med leiar i Helse- og omsorgskomiteen med bakgrunn i enkelt saker. NTpF vil gjerne høyra status for sakene, og eg ser fram til at NTpF blir involvert i det vidare arbeidet med desse aktuelle sakene:

  • Bevilling til 42 mill til prøveprosjekt om styrking av tannhelsetilbod til eldre som mottar heimesjukepleie
  • Anmodningsvedtak Innst. 378 L 82016-2017) der regjeringa blir bedt om å starta arbeidet med å bygge opp tannpleierkompetanse i kommunen
  • Anmodningsvedtak 20, Innst. 39 S (2018–2019) der stortinget ber regjeringa bl a om ein heilheitleg gjennomgang av folketrygda sine refusjonsordningar

NTpF, er fagorganisasjon for tannpleiarar som jobbar kontinuerleg med relevante saker på tannhelsefeltet.  Norsk Tannpleierforening meinar den framtidige helseteneste må vera prega av meir  samfunnsøkonomisk ressursbruk der potensialet i helsefremming og førebygging blir styrka i arbeidet med å redusera behandling. Sårbare grupper og dei med svak økonomi, må få tilrettelagt betre tannhelsetilbod.

Vi må erkjenna at kvaliteten i eldretannpleien må forbetrast, og samhandling mellom tannhelsetenesta i fylka og kommunen må styrkjast. Tannpleierkompetanse i kommunen kan bli viktig del i dette arbeidet.

Eg ser fram til å høyra frå deg, og eg legg ved innspel til partiprogrammet om tannhelse til evt vidare dialog.

Venleg helsing,
Hilde Aga