Statsbudsjettet 2023

Kommentarer fra Norsk Tannpleierforening til statsbudsjett 2023

Det var varslet innstramninger på det kommende statsbudsjett og innstramninger preger også overføringer til tannhelsetjenester. Det er likevel noen gode signaler i arbeidet med å satse på en bærekraftig tannhelsetjeneste.

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten kan glede seg over at det på foreslått budsjett 2023, er overføringen til viderutdanninge for tannpleiere. Det er en viktig satsing i arbeidet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten å få flere tannpleiere med videreutdanning og mastergrad innenfor det helsefremmende arbeidet. Det er også behov for flere tannpleiere med forskerutdanning.

Anmodningsvedtaket fra 2017, blir fulgt opp på foreslått budsjett med bevillinger til å dekke en pilotering av kommunal tannpleier. Oppfølgingen av anmodningsvedtaket over de siste årene, viser viktigheten av å holde trykket opp for saker med betydning for tjenesten og folket.

Tilskudd til forsøksordningen med orale helsetjenester til regionale helseforetak, vil også fortsette i 2023. Ordningen har bidratt til å synliggjøre sammenhengen mellom munnhelse og den generelle helsen og behovet for tilbud av orale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

For å redusere de lange ventelistene for tverrfaglig behandling av pasienter med tannbehandlingsangst, er det behov for betydelig økning av overføringer på området. Det er likevel gledelig at overføringer til det tverrfaglige behandlerteam overfor TOO-pasienter(tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur-og overgrepsutsatte og de med sterk angst for tannbehandling), blir opprettholdt på samme nivå som det reviderte budsjettet for 2022.

Tannpleierne kan gleda seg over at det på statsbudsjettet visar fortsatt tilskot til vidareutdanninga ved Universitetet i SørØst Norge. I tillegg blir anmodingsvedtak om tannpleier i kommunen, blir følgt opp med midlar. Utdrag frå budsjettet:

Fra 2015 er det gitt tilskudd til videreutdanning for tannpleiere, organisert ved Universitetet i Sørøst-Norge, og til masterutdanning for tannpleiere. Videreutdanningen er tilrettelagt for senere påbygning til master i helsefremmende arbeid. I den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det behov for tannpleiere med både videreutdanning i det aktuelle fagområdet og med masterutdanning. Det er også behov for tannpleiere med forskerutdanning. Tilskuddet videreføres med om lag 4 mill. kroner til hhv. Universitetet i Sørøst-Norge til organisering av utdanningen, og til lønns-, reise- og oppholdsutgifter til tannpleiere ansatt i fylkeskommunene, de regionale odontologiske kompetansesentrene eller i sykehus, og som tar de aktuelle utdanningene. De regionale odontolog

Helsedirektoratet har hatt i oppdrag å utarbeide forprosjekt om kommunal tannpleier. Arbeidet bygger bl.a. på Folkehelseinstituttets systematiske oversikt Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper fra 2020. Basert på disse to arbeidene foreslås det at bevilgningen også kan dekke en pilotering av kommunal tannpleier.

Les mer om statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet her.

Andre innlegg