Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Helsedirektoratet har videreformidlet svar til lege ang. bestemmelsen i forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom § 1 punkt 4 Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander, og bestemmelser ifm. med dette utdypet i tilhørende rundskriv.

Spørsmålet fra legen:

Vi har pasienter som har fått kunstig hjerteklaff i metall, får Marevan-behandling og infeksjonsforebyggende antibiotika før tannbehandling som kan medføre blødning. Noen tar det før all tannbehandling, og så rutine undersøkelse. Det gjør denne pasienten.

Jeg har fått spørsmål fra pasient og hans tannlege. De regner all tannbehandling som nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjeer/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for pasienten. De ber om at det dokumenteres fra meg.

Han får da i praksis gratis tannbehandling forteller tannlegen.

Denne pasienten har god tannhelse og god generell helse, ingen periodontitt , tenner på stift eller andre særlige forhold. Kunstig hjerteklaff er hans tilstand og Marevan samt antibiotikaprofylakse før tannbehandling hans behandling.

Skal rundskrivet tolkes dithen at han skal fra fastlegen anbefales å få stønad? Da forstår vi rundskrivet slik at at all tannbehandling hos denne gruppen kan innebære alvorlig og livstruende risiko for pasienten.

Svaret fra Helsedirektoratet:

Spørsmålet gjelder bestemmelsen i forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom § 1 punkt 4 Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander, og bestemmelser ifm. med dette utdypet i tilhørende rundskriv.

Bestemmelsen har en to-deling av vurdering om pasient kan få stønad fra folketrygden til tannbehandling:

  1. din rolle som lege er å vurdere om pasientens helsetilstand er slik at infeksjon/infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan være en alvorlig og livstruende risiko for pasienten
  2. behandlende tannlege/tannpleier er ansvarlig for at den behandling de vil utføre og kreve refusjon for, er en behandling som hindrer en alvorlig og livstruende infeksjon/infeksjonsspredning fra munnhulen

 

Det er altså behandlende tannlege/tannpleier som må foreta en vurdering, og grunngi denne, om årsaken til at det sendes krav om refusjon fra folketrygden til tannbehandling med hjemmel i denne bestemmelsen.

Legen ev. sykehusavdeling redegjør for og dokumenterer pasientens helsetilstand og ev. medikamentbruk og om helsetilstanden er av en slik karakter at en ev infeksjon kan være alvorlig og livstruende. Slik du opplyser er det i dette tilfellet innsatt kunstig hjerteklaff, men ellers er pasienten ved god helse.

Den tannhelsefaglige vurderingen og om behandling som utføres er iht. regelverk, er behandlende tannleges/tannpleiers oppgave.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.
Pr. 01.05.24 ble tittelen Spesialtannpleier nedfelt i Hovedtariffavtalen i KS-området.