Lovendringer iverksatt

Endringer i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 og takstvedlegg f.o.m. 1. juli 2024.

Fom 1.juli 2024 ikraftsettes følgende
‒ 21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven), der følgende grupper får lovfestede rettigheter:

 • gruppe d: Unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år
 • gruppe e: Personer som på grunn av rusmiddelavhengighet mottar noen av følgende tilbud:
  • personlig assistanse i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven
   § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b
  • avlastningstiltak for pårørende i medhold av helse- og
   omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2
  • legemiddelassistert rehabilitering i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-16
 • gruppe f: Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen.


For gruppe d (19-24 åringer) er vilkårene for vederlag uendret, slik at denne gruppen fremdeles har 25 prosent egenbetaling basert på Helse- og omsorgsdepartementets, HOD, honorartakster.

De grupper som er nevnt i bokstav e og f skal, med unntak for kjeveortopedisk behandling, motta vederlagsfrie tannhelsetjenester. Dermed kan disse gruppene ikke få stønad fra folketrygden til tannbehandling jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) tredje ledd, med unntak for tannregulering dersom folketrygdens vilkår for stønad til dette er oppfylt.
I tillegg skal 25-26 åringene f.o.m. 1. juli 2024, på bakgrunn av budsjettvedtak i Stortinget, få en tilsvarende ordning for egenbetaling av tannhelsetjenester som 19-24 åringene har.

Med bakgrunn i endringene nevnt over, foretar Helsedirektoratet følgende endringer f.o.m. 1. juli 2024:
‒ i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25; Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, endres punktene 2 og 6
‒ i Takster for tannbehandling/HOD foretas det endringer under punktet «Innledning»
Helsedirektoratet understreker at det fra 1. juli 2024 hverken foretas endringer i regelverksteksten for de enkelte stønadspunktene 1-15 i rundskrivet eller i kronebeløpene for stønadstakstene.

Andre innlegg

Pr. 01.05.24 ble tittelen Spesialtannpleier nedfelt i Hovedtariffavtalen i KS-området.