Håndtering av antikoagulantika ved tannbehandling

Mai 2023 publiserte RELIS (produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell) en artikkel for å tydeliggjøre når det er behov for avklaring om pasientens antikoagulasjon.

Hovedbudskap

  • Platehemmere skal som hovedregel aldri seponeres
  • Direkte faktor Xa-hemmere (apiksaban, edoksaban og rivaroksaban) skal ikke seponeres ved tannekstraksjon eller lignende inngrep, men direkte trombinhemmere (dabigatran) kan seponeres ett døgn ved inngrep som gir moderat eller stor blødningsrisiko
  • Warfarin trenger ikke seponeres ved INR i målområdet 1,8-3,0 (hvis INR > 3,0 må lege konsulteres)
  • For større inngrep eller ved kompliserende faktorer må tannlegen vurdere dette sammen med lege

Konklusjon

Ved seponering av antikoagulasjon så er det generelt betydelig større risiko for at pasienten får en tromboembolisk hendelse enn at hen får en blødning som tannlegen ikke vil klare å stanse. Platehemmere skal som hovedregel ikke seponeres ved tannekstraksjon eller lignende inngrep. Seponering av antikoagulantia skal kun gjøres unntaksvis ved særlig risiko for pasienten, slik som ved for eksempel større inngrep eller annen innvirkende årsak. Ved bruk av warfarin eller dabigatran gjelder særlige forsiktighetsregler.

Tannpleierforeningen oppfordrer alle tannpleiere til å lese hele artikkelen:

Andre innlegg