Forskning på emosjonelle krav

På oppdrag fra Unio, forsker SINTEF på emosjonelle krav og belastninger for mennesker som jobber med mennesker. Dette er noe vi i NTpF ser på som en viktig del av arbeidsmiljøpolitikken, og er glad for at Unio har rettet søkelyset mot dette.

Mange av våre medlemmer er daglig i kontakt med pasienter som har det vanskelig, og hvor de involveres i pasientenes liv og helse. Dette kan føre til emosjonelle belastninger for behandleren, og for noen blir belastningen så stor at de selv blir syke.

NTpF ser fram til resultatene fra prosjektet og første del ut er kunnskapsoppsummeringen.

 

Det er laget en egen nettside for prosjektet der resultatene blir publisert. Fremtidensarbeidsmiljo.no

Funnene fra kunnskapsoppsummeringen viser.

  1. Funnene viser samlet sett at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager.
  2. Forskningsresultatene viser tydelig at høye emosjonelle krav, ofte i sammenheng med andre jobbkrav, kan ha en negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. Sintef ser at flere studier adresserer spørsmålet og er kritiske til at man fortsatt tenderer til å ha en snever forståelse av emosjonelle krav ved å betrakte det som “noe” som er frakoblet arbeidsoppgavene. Det emosjonelle aspektet ER selve arbeidet i mange yrker.
  3. De emosjonelle kravene eller håndteringen kan / bør ikke løsrives eller skilles fra for eksempel det pedagogiske, medisinske eller kliniske arbeidet.
  4. Det å oppleve av arbeidet er for krevende kan innenfor noen kontekster oppfattes som at det er den enkelte som ikke takler jobbkravene, som ikke tåler å stå i jobbsituasjonen, i stedet for at fokus rettes på et forebyggende arbeid på arbeidsplassnivået.

Andre innlegg