Tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Rundskriv I-2/2022, Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022, fra HOD. Rundskrivet orienterer det om det utvidede fylkeskommunale tannhelsetilbudet som fylkeskommunene kan tilby til 21 – 22 åringene, med 50 prosent egenbetaling beregnet av fylkeskommunens takster for tannbehandling.
Det utvidede fylkeskommunale tilbudet gjelder fra 1. januar 2022.
I forbindelse med iverksetting ønsker nasjonalt lederforum for offentlig tannhelsetjeneste avklaring på noen punkter.
Følgende gjelder:

  • reduksjonen i egenbetaling for 21- og 22-åringer gjelder for hele det kalenderåret en person fyller 21- og 22 år, tilsvarende prinsippet for gruppene a og d i tannhelsetjenesteloven
  • reduksjon på 50% i egenbetaling gis etter de ulike fylkeskommunenes takster, ikke etter HODs honorartakster
  • for trygderefusjon benyttes samme prinsipp som for 19- og 20 åringer, se brev fra Helsedirektoratet 13. oktober 2017 (17/31543-3), slik at reduksjon på egenbetaling gis etter en eventuell trygderefusjon er trukket fra
  •  for tannhelsetjenester som omfattes av frikort for helsetjenester vil 21- og 22-
    åringer få godskrevet 50 prosent av godkjent egenandel.

Helsedirektoratet vil gjøre nødvendige endringer i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25.

Andre innlegg