Markering av Munnhelsedagen 2022 på Stortinget

Verdens munnhelsedag er den 20.mar hvert år. Målet med dagen er å sette fokus på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet. 

I forbindelse med Munnhelsedagen 2022 inviterte AP, SV og Fagforbundet Ung til tannhelsepolitisk seminar på Stortinget for å diskutere veien videre for å nå målet om en tannhelsereform. Programmet var satt sammen ulike aktører for å ivareta brukerperspektiv, fagforeninger og fag perspektiver. Politikere, spesielt fra helse- og omsorgskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen samt kommunal og forvaltningskomiteen var invitert inn. Rundt tretti deltagere og et uvisst antall som fulgte strømmingen fikk kunnskap om utfordringene rundt pasientenes opplevelse av tannhelsetjenestene, og hvordan tjenestene i dag er organisert og finansiert. 

Marian Hussein, SV og Even Amadeus Røed, AP begge medlemmer av helse- og omsorgskomiteen åpnet dagen og leder av Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira fortsatte. Victoria fortale om kampanjen som har foregått siden 2014, der hun har vært pådriver for å få tannhelse inn i egenandelsordningen. 25 ulike organisasjoner har tilsluttet seg kampanjen gjennom årene. Altfor mange utsetter eller lar være å gå til tannlegen i frykt for kostnaden. Det er på tide å ta grep for å få sidestilt munn- og tannhelse med den øvrige helsen og sikre lik rett til tannhelsetjenester for alle. 

Hun mente også at det er på tide å tenke nytt rundt tannpleie for unge og etterlyste innovasjon og nytenkning som for eksempel å møte studentene der de er og gjøre tanntjenester lettere tilgjengelig for denne gruppen. Facebook side for kampanjen er: Tannhelse inn i egenandelsordningen 

Pensjonert tannlege Terje Mikkelsen fortalte om oppstarten av Facebook gruppen «Tannbehandling/ økonomi» i august 2020 som nå har nærmere 80 00 medlemmer. Han har gjennom sin yrkeskarriere sett behovet for sosial utjevning mellom ulike grupper som i dag faller innenfor eller utenfor lovverkets prioriteringer og konsekvensene som oppstår. 

Hilde Vogt Toven, direktør ved TkØ og leder av Koordineringsgruppen TOO, og Magne Audun Kloster, TkØ og medlem i Koordineringsgruppen TOO, viste i sitt innlegg til nødvendigheten av TOO-tilbudet. De påpekte at tilbudet hjelper pasientene med å mestre utfordringene de har med å oppsøke tannhelsetjenesten i tillegg til at behandlingsformen har positive ringvirkninger for andre deler av pasientenes liv. Ordningen har vært en suksess, men disse pasientene har ikke lovbestemte rettigheter, men er tilskudds berettiget gjennom årlige budsjettvedtak i Stortinget. Vogt Toven og Kloster viste også til at det er stort behov for å satse på forskning om tilbudet for å videreutvikle kunnskapen og forbedre tilbudet ytterligere. 

Heming Olsen-Bergem President i Den norske tannlegeforening poengterte at mange grupper faller utenfor og viste til utfordringer med dagens finansiering av tannhelsetjenester. 

Leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen snakket om hvorfor er tannhelsereform viktig for pensjonistene.  Og sa blant annet: «Det er god grunn til å tro at denne pandemien har ført til at enda flere lar være å gå til tannlegen. Vi vet at det er flere som har fått psykiske problemer og flere som har vært uten jobb. Vi vet allerede nok til å kunne gå i gang og jobbe med en tannhelsereform nå». Pensjonistforbundet er opptatt av at vi må jobbe forebyggende og bruke ressursene som finnes og at tannpleiere bør brukes i større grad enn det som gjøres i dag. 

Fagansvarlig, Gry Jakhelln representerte Norsk Tannpleierforening denne dagen. Foreningen løftet frem selvsagt forebygging og helsefremmende arbeid må tydeliggjøres i enda større grad enn i dag og at vi bør ha større fokus på befolkningstiltak, samt at tannhelseloven er moden for revidering. 

Dekan Tiril Willumsen for Institutt for klinisk odontologi i Oslo beskrev dagens finansiering av tannhelsetjenester som en hullet sveitser ost. Det er noen som får dekket tannhelsetjenester, men har for store og uforutsigbare hull i finansieringen. 

Til slutt samfunnsodontolog og professor Jostein Grytten gikk gjennom en del punkter rundt forskjellige finansieringsformer for tannhelsetjenester. Og en del aspekter som må vurderes ved en evt. ny finansiering. 

Artikler av Grytten som han refererte til:  

  • Payment systems and incentives in dentistry 
  • Inequality in access to dental services in a market-based dental care system: A population study form Norway 1975-2018 

Sentralt i diskusjonene var balansegangen mellom å finne universelle ordninger, gjennom for eksempel refusjoner eller egenandelskort, versus muligheten for mer målrettet innsats mot enkeltgrupper, det være seg basert på for eksempel medisinsk odontologisk behov eller sosioøkonomisk bakgrunn. 

Hovedbudskapet blant debattantene var at dagens ordning ikke fungerer og det er på høy tid med en ny ordning for tannhelse i Norge. Marian Hussein, SV og Even Røed kunne ta med seg mange nye argumenter og forsterket kunnskap i stortingsdebatten. 

Dersom du interessert kan du se opptak av seminaret på YouTube – Seminar om tannhelse. 

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.