Rapporten «Utprøvende behandling ved helseplager attribuert til amalgamfyllinger. En prospektiv kohortstudie»

Sammendrag: På oppdrag fra Helsedirektoratet har Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer gjennomført et prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med langvarige medisinsk uforklarte helseplager (MUPS) som de selv mente hadde sammenheng med amalgamfyllinger. Pasientene ble på forhånd undersøkt av tannlege og lege i henhold til gjeldende retningslinjer og fikk deretter skiftet ut alle sine amalgamfyllinger. Etter utskiftingen av amalgamfyllingene var intensiteten av generelle helseplager betydelig lavere enn før amalgamutskiftingen. Minskningen var også betydelig større enn forandringen i sammenligningsgruppen, som ikke skiftet ut amalgamfyllinger. Helseøkonomiske analyser indikerte at fjerning av amalgamfyllinger hos denne pasientgruppen var en svært kostnadseffektiv intervensjon og beregninger viste at amalgamfjerning kunne være kostnadsbesparende over både 5 og 10 år.

Rapporten kan lastes ned fra NORCE Vitenarkiv (https://hdl.handle.net/11250/3017500).

Andre innlegg