Presisering av gyldighetstid for kjeveortopediske henvisninger

Ifølge forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom § 3, må det foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før behandling hos kjeveortoped kan starte. En henvisning for medlemmer av folketrygden omfattet av forskriftens § 1 nr. 8, gruppe b) og c), gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato.
Forutsetningen for stønad fra folketrygden til tannregulering er at det foreligger henvisning fra annen tannlege eller tannpleier.

  • henvisningen må inneholde alle de opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at henvisende tannlege/tannpleier har gjort en selvstendig vurdering av pasientens tilstand og behandlingsbehov
  • Helfo skjema 05-06.10 skal brukes
  • utfylt henvisningsskjema skal oppbevares av behandlende kjeveortoped

Regelen om 24 måneders gyldighet fra henvisningsdato for henvisning vil som hovedregel være ufravikelig.
Imidlertid kan det, som et snevert unntak, oppstå situasjoner der 24 måneders regelen for gyldighet av henvisningen kan fravikes.
For enkelte pasienter kan det på grunn av ulike forhold være behov for å avvente behandlingsoppstart, selv om behandlingsbehovet er klarlagt. Dersom denne perioden strekker seg ut over 24 måneder, vil henvisningen fremdeles kunne være gyldig, såfremt følgende forutsetninger er oppfylt:

  • korrekt henvisning foreligger
  • kjeveortopeden utfører forundersøkelse
    • kjeveortopeden konstaterer at stønadsberettiget behandlingsbehov foreligger, men at pasientens individuelle forhold tilsier at aktiv behandling bør avvente
    • behandlingsstart må da nødvendigvis ikke skje innen 24 måneder, men pasienten er under kontroll og vurderes på nytt innen 24 måneder
  • kjeveortopedens aktiviteter og vurderinger i perioden frem til behandling starter må være dokumentert

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine