Delegater til landsmøtet og oppgaver

Hva er delegat?

Delegater representerer sin lokalavdeling på NTpFs landsmøte. Delegatene har en viktig oppgave. De har tale-, forslag- og stemmerett som betyr at de har rett til å ytre seg, fremme forslag og stemme over forslagene i saker som landsmøtet behandler.

Hvordan kan jeg bli delegat?

Det er årsmøtene i lokalavdelingene som velger delegater.

Hva kreves av en delegat?

Delegatene må forberede seg, og lese sakspapirene som blir sendt ut 1 mnd i forkant av landsmøtet. Det er viktig at sakene vurderes, at det stilles spørsmål ved forslagene som skal behandles, og om forslagene kan støttes eller ikke. Delegatene kan selv fremme forslag på saker, samt fremme kandidater til valg til hovedstyret ved benkeforslag. Delegatene kan diskuterer forslagene med andre i lokalavdelingen, og gjøre seg opp en mening om sakene det skal voteres over. Det kan komme tilleggsopplysninger på landsmøtet som kan være av betydning for voteringen.

Landsmøtet er det øverste organet i NTpF, og skal behandle følgende saker.

§ 6 LANDSMØTE

Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år innen utgangen av juni måned. Alle NTpFs medlemmer har møterett. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret ihende tre måneder før landsmøtet. Innkalling og saksliste må være sendt NTpFs delegater senest én måned før landsmøtet avholdes.

  1. Ordinært landsmøte skal behandle: 1. Konstituering 1.1 Valg av dirigent(er) 1.2 Navneopprop 1.3 Godkjenning av innkalling 1.4 Godkjenning av dagsorden 1.5 Valg av referent(er) 1.6 Valg av tellekorps 1.7 Valg av to personer til protokoll komité som ikke er medlemmer av landsstyret
  2. Godkjenning av forretningsorden
  3. Landsstyrets beretning for landsmøteperioden
  4. Revidert regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Strategiplan for kommende landsmøteperiode
  7. Langtidsbudsjett
  8. Valg 8.1 Valg av leder 8.2 Valg av nestleder 8.3 Valg av tre landsstyremedlemmer 8.4 Valg av tre vararepresentanter til landsstyret

Valg av 3 representanter til valgkomiteen og en vararepresentant

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger forslag på flere kandidater elleriftlig dersom det foreligger forslag på flere kandidater eller om noen av delegatene forlanger dette.

Andre innlegg