Nye takster 1. juli 2023

Det vises til Prop. 118 S (2022 – 2023) samt revidert budsjett for 2023 der bevilgningen på kap 2711, post 72 Tannhelsetjenester foreslås økt med 54,5 mill. kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet. Det foreslås at takstene endres med 2,1 pst. fra 1. juli 2023. Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende nytt og revidert taksthefte med virkning fom 1. juli.

Helfo

Andre innlegg