Krav om elektroniske henvisninger til kjeveortopedi fra 1. januar 2023

Helsedirektoratet viser til forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, § 3 annet ledd:

Ved undersøkelse og eventuell start av behandling ved kjeveortopedi må det foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før behandling hos kjeveortoped kan starte.

Det er altså et absolutt krav at henvisning fra allmenntannlege/tannpleier foreligger før behandling kan starte. Henvisende behandler skal benytte Helfo skjema 05-06.10.

Henvisende behandler er ansvarlig for at henvisningsskjema er korrekt utfylt og i samsvar med behandlerens kliniske/røntgenologiske funn, mens kjeveortopeden er ansvarlig for at behandling ikke igangsettes før korrekt henvisning foreligger.

Konsekvensen av manglende henvisning er at refusjonskravet ikke er berettiget. Dette innebærer at det er foretatt en uberettiget utbetaling, og er dermed en feilutbetaling.

En henvisning innebærer at behandler henviser pasienten til annen behandler for utredning og/eller behandling av pasientens helseproblem.

Korrekt henvisning skal tjene flere formål:

  • henviseren gir en beskrivelse av pasientens bittfeil og ev. tilstander som bør være kjent ved vurderingen av henvisningen
  • gir grunnlaget for kjeveortopeden til å ta stilling til behovet for og nytten av behandlingen
  • er med i grunnlaget for vurderingen av hvorvidt pasienten kan ha rett til stønad fra folketrygden til kjeveortopedisk behandling

En henvisning gir ikke henvisende behandler en mulighet til å unngå egen faglig vurdering av pasienten. Henviser har plikt til å informere pasienten om vedkommendes helseproblem, hvorfor en ønsker å henvise til spesialist, samt innhente pasientens/foresattes tillatelse til å henvise før selve henvisningen skjer, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 4, Samtykke til helsehjelp.

Andre innlegg