Endringer i velferdstjenestelovgivningen – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven

Fra 1. august 2022 trer endringer i 14 velferdstjenestelover om samarbeid, samordning og barnekoordinator i kraft. Blant disse lovene er også endringer Tannhelseloven.

Bakgrunnen for endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge. Endringene er derfor særlig relevante for barn, unge og deres familier.

Du finner mer informasjon om lovendringene i Prop. 100 L (2020–2021) – regjeringen.no 

Her står det blant annet:

I lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten skal ny § 1-4a lyde:
§ 1-4a Fylkeskommunens ansvar for samarbeid
Fylkeskommunen skal sørge for at virksomheter som yter tannhelsetjenester som nevnt i §§ 1-1 og 1-3, samarbeider med andre tjenesteytere dersom samarbeid er nødvendig for å gi pasienten et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, og samarbeider med barnekoordinator dersom dette er oppnevnt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

Fylkeskommunen skal, i tillegg til å følge opp enkelte pasienter, sørge for nødvendig samarbeid mellom tannhelsetjenesten innad i fylkeskommunen, med tannhelsetjenesten i andre fylkeskommuner og andre tjenesteytere, slik at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de andre tjenesteyterne kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift.

Med tjenesteytere etter første og andre ledd menes kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenesteytere, private tjenesteytere som yter tjenester på vegne av slike tjenesteytere, barnehager som får tilskudd etter barnehageloven § 19 og skoler som får statstilskudd etter friskolelova § 6-1.

Tverrsektoriell veileder om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeider en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier.

Veilederen blir publisert 15. september 2022.

Andre innlegg