Tidsbruk ved bruk av takst 501- Presisering fra Helsedirektoratet

Forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, har ifølge § 1 tredje ledd følgende bestemmelser:

Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6a.
Tannlegen/tannpleieren skal videre vurdere om behandlingen er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling.
Tannlegen/tannpleieren må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Når det gjelder direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2, så plikter behandlere å dokumentere i pasientjournalen alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere kravet.

For stønadstakst 501 (behandling av marginal periodontitt) er det et krav om tidsbruk på minimum 30 minutter. De elementer som inngår i taksten er uttømmende gitt i takstmerknadene.

Følgende elementer inngår i stønadstakst 501:

  • Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
  • Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
  • Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

All annen aktivitet ifm. behandlingen, som f.eks. tidsbruk til å sette anestesi, ta røntgenbilder, journalskriving, vil komme i tillegg til minimumstiden på 30 minutter for stønadstakst 501.

Som fremgår av bestemmelsen i forskriften nevnt over, er det behandlers ansvar å dokumentere i sin pasientjournal at tidskravet som gjelder for stønadstakst 501 er oppfylt.

Andre innlegg

I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine