Tidsbruk ved bruk av takst 501- Presisering fra Helsedirektoratet

Forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, har ifølge § 1 tredje ledd følgende bestemmelser:

Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6a.
Tannlegen/tannpleieren skal videre vurdere om behandlingen er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling.
Tannlegen/tannpleieren må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Når det gjelder direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2, så plikter behandlere å dokumentere i pasientjournalen alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere kravet.

For stønadstakst 501 (behandling av marginal periodontitt) er det et krav om tidsbruk på minimum 30 minutter. De elementer som inngår i taksten er uttømmende gitt i takstmerknadene.

Følgende elementer inngår i stønadstakst 501:

  • Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
  • Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
  • Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

All annen aktivitet ifm. behandlingen, som f.eks. tidsbruk til å sette anestesi, ta røntgenbilder, journalskriving, vil komme i tillegg til minimumstiden på 30 minutter for stønadstakst 501.

Som fremgår av bestemmelsen i forskriften nevnt over, er det behandlers ansvar å dokumentere i sin pasientjournal at tidskravet som gjelder for stønadstakst 501 er oppfylt.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om