Avklaring fra Helsedirektoratet om Stønadspunkt 4, Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Spørsmål sendt til helsedirektoratet:

Behandling av Cancer- Bifosfanatbehandling/Zoledonsyre. Formoder at denne nå gir refusjon?

Du finner regelverket for  stønadspunkt 4 her https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven–5-6–5-6-a-og–5-25–undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade#ii-utfyllende-bestemmelser-og-naermere-retningslinjer-til-forskriften

Stønadspunkt 4, Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander:

Formålet med bestemmelsen er at det kan gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende behandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

Videre  i regelverket er beskrevet hvilke vilkår som må oppfylles for at stønad kan gis. Vilkårene for stønad kumulative, hvilket betyr at alle vilkår må være oppfylt:

 vilkår # 1:

  • innebærer infeksjonen evt. infeksjonsspredningen en alvorlig og livstruende risiko for aktuell pasient ?
  • har risikoen sammenheng med pasientens medisinske tilstand og behandling?

§  dette er vilkår som behandlende lege/sykehusavdeling må ta stilling til, og lege/sykehusavdeling må dokumentere dette skriftlig ved erklæring

§  erklæringen skal foreligge før tannbehandlingen starter

vilkår # 2:

  • vil den tannbehandling som gis hindre infeksjon/infeksjonsspredning fra munnhulen, og dermed hindre en alvorlig og livstruende risiko for personen?

§  dette vilkåret er tannlege/tannpleier ansvarlig for å vurdere om oppfylles gjennom den behandling de utfører

Dersom svaret er «nei» på ett eller flere av vilkårene over, så har pasienten ikke rett til stønad fra folketrygden til denne type tannbehandling.

Tannlege/tannpleier må altså foreta en konkret vurdering hvorvidt pasienten har krav på stønad i medhold av folketrygdloven §§ 5-6 eller 5-6a

–          erklæringen fra behandlende lege/sykehusavdeling avklarer kun hvorvidt det foreligger en tilstand som omtalt i regelverket, mens tannlege/tannpleier må ta stilling om behandlingen faktisk vil hindre infeksjon/infeksjonsspredning fra munnhulen

–          som behandler må du dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, inkludert erklæring fra lege/sykehusavdeling

Konklusjon: Det er ikke noe «ja/nei»-svar på dette spørsmålet. Svaret avhenger av hvilke vurderinger og konklusjoner en kommer frem til på det aktuelle tilfellet.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om