Endringer i lov om tannhelseloven vedtatt i Stortinget

Stortinget har vedtatt endringer i lov om tannhelsetjenesten. Lovforslaget fra regjeringen gir flere grupper rett til tannhelsehjelp i den offentlige helsetjenesten. Dette gjelder unge voksne fra 21 til 24 år, innsatte i fengsler, pasienter i LAR (legemiddelassisert rehabilitering), og noen grupper av personer som sliter med rusmiddelavhengighet.

§ 1-3 første ledd skal lyde:
Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d. Unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år.

e. Personer som på grunn av rusmiddelavhengighet mottar noen av følgende tilbud:

  • personlig assistanse i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b
  • avlastningstiltak for pårørende i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2
  • legemiddelassistert rehabilitering i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-16

f. Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen.

g. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Les hele saken på Storinget.no her

Tannpleierforeningen sendte innspill til Prop. 60L og du kan lese her: Høring prop 60L 2023-2024 endringer tannhelsetjesteloven

I arbeidet med revidert nasjonalbudsjett er det også vedtatt at 25- og 26-åringer skal få 75% reduksjon for tannhelseutgifter.

 

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.