Oppnevning av utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet

I Statsråd fredag 12. august 2022 ble det oppnevnt utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet. Utvalget skal gjøre ei helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, med organisering, finansiering og lovverket – inkludert regulering og rettigheter. Dette er tannpleiernes mulighet til å påvirke fremtiden for tannhelsetjenesten og innbyggerne i Norge.

Leder av utvalget Evy Anni Evensen. Hun har en bred yrkeskarriere med tannpleie som grunnutdanning, leder av NTpF, nestleder i KFO(Delta), rådmann/fylkesrådmann. I dette viktige utvalget representerer fagansvarlig Gry Jakhelln Norsk Tannpleierforening og tannpleierne.

Utvalget er sammensatt  tvers av ulike institusjoner, kjem fra alle deler av landet og har kompetanse innen samfunnsøkonomi, statistikk, jus, offentlig og privat tannhelsetjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste.

Les mer på regjeringen.no

Utvalget skal levere sin utredning (NOU) i juni 2024

 

Dette er tannpleiernes mulighet til være med å påvirke fremtidens tannhelsetjeneste i Norge. Tannpleiere kom gjerne med tanker og innspill!
Gry Jakhelln
Spesialtannpleier/fagansvarlig

 Send innspill til:
gry.jakhelln@tannpleier.noMerk e-posten: innspill

Utvalget bes særlig vurdere:

 • forslag om å harmonisere og tilpasse reguleringen av tannhelsetjenestene med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • forslag som opprettholder, styrker og videreutvikler tannhelsetjenestens helsefremmende, forebyggende og oppsøkende tilbud
 • egenandeler, egenbetaling og modeller for egenandelstak. Dette skal bl.a. inkludere vurderinger og ev. forslag til hvordan et universelt egenandelstak kan innføres, i tillegg til vurderinger av et eget egenandelstak. Konsekvenser for prissetting i privat sektor skal vurderes. Utvalget skal også vurdere forslag til andre mulige skjermingsordninger for pasienter med særskilte behov for tannhelsehjelp
 • tiltak som kan bidra til å redusere de sosiale forskjellene i befolkningens orale helse og bruk av tannhelsetjenester
 • tiltak som kan bidra til å redusere de geografiske forskjellene i befolkningens tilgang til tannhelsetjenester
 • forslag som kan bidra til å styrke innbyggernes kunnskap om prisnivået på tannhelsetjenester
 • hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres
 • hvordan en trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret innen tannhelseområdet kan gjennomføres
 • hvordan oppnå effektiv bruk av de samlede personellressursene ved en utvidelse i det offentlige ansvaret
 • tannpleiernes rolle i forebygging og behandling
 • myndighetenes behov for tannhelsedata som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av tannhelsetjenesten.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.