Folkehelseprofilene 2024 publisert

Nytt i årets profiler er tall på antall gjenstående funksjonsfriske leveår blant 65-åringer i fylket. Kommune folkehelseprofilene og bydelene i de store byene ble publisert 12. mars.

  • Ny indikator på forventede gjenstående funksjonsfriske leveår ved 65 år. Indikatoren måler antall år som en person kan forvente å leve uten langvarige aktivitetsbegrensninger. I Norgeshelsa statistikkbank finnes tall for flere aldersgrupper.  
  • Ny indikator på gjeld. Indikatoren omfatter personer som bor i husholdninger med gjeld over tre ganger samlet inntekt.   
  • Endret indikator på luftforurensning. Indikatoren viser andelen personer som er eksponert for verdier høyere enn luftkvalitetskriteriene på 5 µg/m3 for fint svevestøv (PM2,5).  

Link til fylkesprofilene

Link til kommuneprofilene

Kilde: Folkehelseinstituttet

Pensjon - Tannpleierforeningen

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om